Algemene servicenormen


Omgangsvormen      

Wij staan u vriendelijk, duidelijk, correct en professioneel te woord.

Website

 • Onze website is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
 • Onze website is goed toegankelijk voor bezoekers met een beperking
 • Onze website is bereikbaar op alle devices en meest gebruikte browsers.

Momenteel kunt u onderstaande producten en diensten online regelen:

Telefoon

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur. Als u belt naar 14 071 heeft u gemiddeld binnen 30 seconden iemand van het Klant Contact Centrum aan de telefoon.

Terugbelnotitie

Bij afwezigheid van de juiste medewerker neemt deze binnen twee werkdagen contact met u op.

Contactformulier

Wij hechten veel waarde aan goed en efficiënt contact met onze bezoekers en inwoners. We gebruiken daarom digitale formulieren waarmee we direct zoveel mogelijk relevante informatie verzamelen, zodat we u in één keer goed van dienst kunnen zijn.

U kunt de gemeente een bericht sturen via het contactformulier op de website. U ontvangt dan direct een ontvangstbevestiging.

Afspraak         

Gemeente Oegstgeest werkt 100% op afspraak, met uitzondering van de producten aan de Welkomstbalie.

U maakt een afspraak via 14 071 of via de productenpagina op de website waarbij u zelf digitaal een afspraak maakt. U kunt op de beschikbare tijden een afspraak maken. U voorkomt hiermee dat u langer dan vijf minuten moet wachten. Wanneer u een emailadres bij ons achterlaat,  ontvangt u een afspraakbevestiging met daarin een overzicht van alles wat u nodig heeft voor de afspraak en de mogelijkheid tot wijzigen en annuleren.

Welkomstbalie

De welkomstbalie is voor iedereen zonder voorafgaande afspraak vrij en goed toegankelijk. Actuele openingstijden vindt u op de website.

Bij de welkomstbalie kunt u terecht voor:

 • Stukken die ter inzage liggen;
 • Ja/nee stickers;
 • Afgifte van gevonden voorwerpen;
 • Melden voor uw afspraak;
 • Ophalen van aangevraagde reisdocumenten (tot 15u)

Servicenormen per product


Publiekszaken

Paspoort/identiteitsbewijs

U kunt uw nieuwe reisdocument vijf werkdagen na het indienen van uw aanvraag ophalen. Uitzonderingen op deze termijn zijn een vreemdelingen paspoort of een vermissing van het reisdocument.

Rijbewijs         

U kunt uw rijbewijs vijf werkdagen na het indienen van uw aanvraag ophalen. Uitzonderingen op deze termijn zijn een omwisseling van een buitenlands rijbewijs of een vermissing van het rijbewijs.

Verhuizing woon-/briefadres          

Wij voeren uw adreswijziging binnen vijf werkdagen door als de verhuisdatum op of voor datum ontvangst ligt. Ligt de verhuisdatum in de toekomst dan wordt de adreswijziging binnen vijf werkdagen vanaf de verhuisdatum door gevoerd. U ontvangt na verwerking hiervan een bevestiging op uw nieuwe adres.

Juridische zaken

Bezwaarschrift indienen   

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente Oegstgeest? U kunt in veel gevallen bezwaar maken. Uw bezwaarschrift wordt behandeld door een onafhankelijke bezwarencommissie of door ambtenaren van Leidse-Regio.NL. Wij nemen binnen twaalf weken na het einde van de bezwaartermijn een beslissing op uw bezwaar. Wij kunnen deze termijn met zes weken verdagen. Binnen de termijn van twaalf weken ontvangt u bericht over een verdaging. Zijn we er dan nog niet uit, dan gaan we met u in overleg om nog langer de tijd te krijgen om tot een besluit te komen. Van ieder verlenging van de termijn ontvangt u een bericht met de reden van vertraging. U kunt tegelijk met het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank, bijvoorbeeld om de beslissing op te schorten. U kunt tegen onze beslissing op uw bezwaarschrift binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Wij informeren u over deze mogelijkheden en de kosten daarvan in de brief waarin de beslissing op uw bezwaar staat.

Klacht over de gemeente

Als u vindt dat de gemeente u niet behoorlijk heeft behandeld dan kunt u schriftelijk of digitaal een klacht indienen. Wij bevestigen de ontvangst van een klacht binnen twee werkdagen. We behandelen uw klacht binnen 6 weken. We kunnen de termijn met 4 weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan. Verder uitstel is mogelijk indien u daarmee schriftelijk instemt. Bent u na de behandeling van uw klacht  niet tevreden dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. Voor informatie over de klachtenregeling kunt terecht op onze website en bij de balie.

Beheer en onderhoud

Informatie over het soort meldingen en de manier waarop u die kunt melden vindt u op onze website. 

Uw melding wordt binnen 12 dagen afgehandeld. Wanneer u uw gegevens vermeld bij de melding, informeren wij u over de actie die wij ondernemen naar aanleiding van de melding.

 • U kunt uw melding doorgeven via de Fixi website, de Fixi app of telefonisch.
 • Bij gevaarlijke situaties of kans op schade en letsel wordt binnen 24 uur actie ondernomen. Als binnen 24 uur geen structurele aanpak mogelijk is, treffen wij tijdelijke maatregelen om het gevaar weg te nemen.
 • Soms duurt het langer voordat een melding is verholpen. Bijvoorbeeld wanneer u een melding doet over een straat waar binnenkort een renovatie gepland staat. Het kan ook zijn dat uw melding wordt opgenomen in de seizoensplanning. Uiteraard informeren wij u hierover.

Handhaving en vergunningen

 Parkeerontheffing, blauwe zone

Binnen een week na indiening volgt een besluit op uw aanvraag.

Gehandicaptenparkeerkaart

Binnen 8 weken na indiening volgt een besluit op uw aanvraag.

Aanvraag omgevingsvergunning, reguliere procedure               

Binnen 8 weken na indiening volgt een besluit op uw aanvraag. Gemotiveerd kan deze periode worden verlengd met 6 weken.

Sociale Zaken, welzijn en onderwijs

Leerlingenvervoer

Wij besluiten binnen acht weken op uw aanvraag.

Vergunning kinderopvang

Wij besluiten binnen tien weken op uw aanvraag.

Wijziging vergunning kinderopvang

Wij besluiten binnen acht weken op uw aanvraag.

Eenmalige subsidie

Wij besluiten binnen acht weken op uw aanvraag.

Jaarlijkse subsidie

Wij besluiten uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Aanvraag Wet maatschappelijke ondersteuning

Wij besluiten binnen 8 weken op uw aanvraag.

Aanvraag schuldhulpverlening

Wij houden binnen 4 weken na aanvraag een intakegesprek met u. Indien sprake is van een acute hulpvraag, houden wij het intakegesprek binnen 3 werkdagen.

Wij besluiten binnen 8 weken op uw aanvraag. Wij zullen de termijn verlengen indien informatie ontbreekt die noodzakelijk is om te besluiten.

(Bijzondere) Bijstand

Wij besluiten binnen 8 weken op uw aanvraag voor (bijzondere) bijstand. Wij zullen deze termijn verlengen indien het vanwege ontbrekende informatie nog niet mogelijk is te besluiten.