Als alles geregeld is en u de aanvullende maatregelen in beeld hebt, kunt u de evenementenvergunningaanvraag indienen.

Aanvraagformulier

Voor de aanvraag maakt u gebruik van het aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens en bijlagen u aan moet leveren. Er moet altijd een tekening van het evenemententerrein aangeleverd worden. Eventueel benodigde toestemmingen vanuit diverse wet- en regelgeving, vraagt u ook via dit aanvraagformulier aan.

Ontvangst aanvraag door de gemeente

De datum van ontvangst door de gemeente geldt als formele aanvraagdatum. De gemeente publiceert de aanvraag voor de evenementenvergunning op de gemeentelijke informatiepagina en op de website. Als de aanvraag niet compleet is of als er meer aanvullende informatie nodig is, krijgt u twee weken de tijd om de ontbrekende gegevens aan te leveren. Als u de aanvraag te laat indient of als u de ontbrekende gegevens niet aanlevert, kan de gemeente besluiten de aanvraag te weigeren.

Toetsen en beoordelen van de aanvraag

De gemeente toetst de complete aanvraag aan de hand van de risicoscan. Vervolgens legt de gemeente de aanvraag voor advies voor aan de verschillende partners (politie, brandweer, geneeskundige hulpdiensten, omgevingsdienst). Op verzoek van één van deze partners kan er een nader overleg met u gepland worden.

Besluit

Bij een positief advies verleent de gemeente de evenementenvergunning. De gemeente streeft er naar de vergunning uiterlijk vier weken voor aanvang van het evenement te verlenen. Eventueel benodigde toestemmingen vanuit diverse wet- en regelgeving, worden tegelijkertijd met de evenementenvergunning verleend.
Als u niet aan de voorwaarden kunt voldoen, weigert de gemeente de evenementenvergunning.