Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? U kunt bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen binnen de EU. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren. De kaart blijft eigendom van de gemeente Oegstgeest, en dient te worden ingeleverd als deze verlopen is of niet meer wordt gebruikt.

Er zijn 4 soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

 1. bestuurderskaart (GPK-B)
 2. passagierskaart (GPK-P)
 3. bestuurders- en passagierskaart (GPK-B/P)
 4. instellingskaart (GPK-I)

De gehandicaptenparkeerkaart kan minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig zijn.

1. Bestuurderskaart (GPK-B)

Een GPK-B kan op grond van de volgende voorwaarden worden verstrekt aan een bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel:

 • de persoon is inwoner in de gemeente;
 • de persoon heeft de beschikking over een motorvoertuig en een geldig rijbewijs, of de persoon heeft de beschikking over een brommobiel met een geldig bromfietscertificaat;
 • de persoon heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;
 • de persoon is niet in staat om met gebruikelijke loophulpmiddelen zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Voor het vaststellen of een aanvrager voldoet aan de laatste twee criteria is medisch advies vereist. De benodigde medische keuring wordt voltrokken door Salude Medisch Advies. Een keuring betekent niet altijd dat er lichamelijk onderzoek plaatsvindt. Soms levert een gesprek voldoende gegevens op. Salude Medisch Advies kan indien nodig gegevens opvragen bij de huisarts of specialist van de aanvrager.


2. Passagierskaart (GPK-P)

Een GPK-P kan op grond van de volgende voorwaarden worden verstrekt aan een bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel:

 • de persoon is inwoner in de gemeente;
 • de persoon heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;
 • de persoon is niet in staat om met gebruikelijke loophulpmiddelen zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen;
 • de persoon is voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder die de persoon vervoert.

Voor het vaststellen of een aanvrager voldoet aan de laatste drie criteria is medisch advies vereist. De benodigde medische keuring wordt voltrokken door Salude Medisch Advies. Een keuring betekent niet altijd dat er lichamelijk onderzoek plaatsvindt. Soms levert een gesprek voldoende gegevens op. Salude Medisch Advies kan indien nodig gegevens opvragen bij de huisarts of specialist van de aanvrager.


3. Bestuurders- en passagierskaart (GPK-B/P)

Het is mogelijk dat een persoon in aanmerking komt voor zowel een bestuurders- als een passagierskaart. Aan een persoon met een GPK-P kan zonder een nader medische keuring ook een GPK-B worden verstrekt, omdat de criteria voor eerstgenoemde kaart strenger zijn. Wel moet er een geldig rijbewijs zijn.

Als een persoon met een GPK-B een GPK-P wenst te krijgen, dan dient in beginsel een nader medische keuring plaats te vinden. Deze keuring kan achterwege blijven wanneer uit eerder gehouden onderzoek is gebleken dat die persoon al voldoet aan de eisen voor een GPK-P.


4. Instellingskaart (GPK-I)

Een GPK kan eveneens verstrekt worden aan instellingen. Het gaat dan om het collectief vervoer van personen die in een instelling verblijven. Hierbij gaat het om instellingen die zijn toegelaten op grond van artikel 5 lid 1 van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Aangezien de bewoners van dergelijke instellingen over het algemeen voldoen aan de gestelde criteria, kan deze kaart zonder tussenkomst van een keurende instantie worden afgegeven. Om in aanmerking te komen voor een instellingskaart dient aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • het moet gaan om een instelling die zorg verleend als bedoeld in artikel 3.1.1. van de Wet langdurige zorg  (Wlz) oftewel, een Wlz-instelling;
 • het personeel van de instelling dient voorts belast te zijn met het vervoer van bewoners die voldoen aan de wettelijke criteria zoals genoemd in artikel 1, lid 1, onder b, c of d van de Regeling gehandicaptenkaart.

De aanvraag voor een GPK-I moet worden ingediend door het bestuur van de Wlz-instelling.


Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges verschuldigd. Daarnaast zijn bij de medische keuring van de gehandicaptenparkeerkaart ook leges verschuldigd. De bedragen voor 2022 zijn vastgesteld op:

 • In behandeling nemen aanvraag: € 57,70
 • Medische keuring: € 133,10

Medische keuring

Voor een nieuwe kaart is er altijd een medische keuring nodig. Salude Medisch Advies keurt u (met ingang van 1 januari 2022). Een keuring betekent niet altijd dat u een lichamelijk onderzoek krijgt. Soms is een gesprek voldoende. Salude kan informatie opvragen bij uw huisarts of specialist.

Wanneer een GPK voor minder dan 5 jaar is afgegeven, volgt altijd een medische keuring. Een kortere geldigheidsduur duidt immers op de mogelijkheid dat verandering in de situatie is ontstaan.


Hoe lang duurt het?

De gemeente Oegstgeest laat via een brief weten of u een gehandicaptenparkeerkaart krijgt of niet. Dit is meestal binnen 6 weken. Soms kan het inplannen van een medische keuring voor vertraging zorgen. Onze servicenorm voor de gehandicaptenparkeerkaart is: Als de keuring tijdig plaatsvindt en de benodigde (medische) informatie tijdig beschikbaar is gesteld, volgt binnen zes weken een besluit op de aanvraag voor de gehandicaptenparkeerkaart.


Afgifte, geldigheidsduur en verlenging

De GPK kan bij toekenning worden afgehaald bij de afdeling Publiekszaken van het team Publiekszaken en Klantcontact van de gemeente Oegstgeest. Bij het afhalen van de kaart dient de aanvrager de toekenning, een pasfoto en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Een kaarthouder is zelf verantwoordelijk voor de tijdige verlenging van zijn of haar GPK. De aanvraag voor een verlenging van een GPK kan elektronisch worden ingediend via de gemeentelijke website, of aan de balie in het gemeentehuis.

Bij een medische keuring beoordeelt de keuringsarts op basis van het dossier of herkeuring wenselijk is. Daarbij weegt de keuringsarts ook mee of veranderingen in de medische wereld kunnen leiden tot een ander oordeel dan destijds is afgegeven.

Wanneer een GPK voor minder dan 5 jaar is afgegeven, volgt altijd een medische keuring. Een kortere geldigheidsduur duidt immers op de mogelijkheid dat verandering in de situatie is ontstaan.


Aanvragen

Vraag de gehandicaptenparkeerkaart online aan. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U betaalt direct online.

U krijgt daarna een oproep voor een medische keuring. De gemeente laat via een brief weten of u een gehandicaptenparkeerkaart krijgt of niet.

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Neemt u dan telefonisch contact op via 14071.


De kaart afhalen

Voor het afhalen kunt u online een afspraak maken of bellen met het telefoonummer 14071. Bij het afhalen van de kaart dient de aanvrager de toekenning, een pasfoto en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.