Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente Oegstgeest? U kunt in veel gevallen bezwaar maken. Uw bezwaarschrift wordt behandeld door een onafhankelijke bezwarencommissie of door ambtenaren van Leidse-Regio.NL. Uiteindelijk neemt de gemeente een beslissing op uw bezwaar. Hieronder leest u informatie over bezwaar maken, de bezwarencommissie en het ambtelijke afhandeling van bezwaarschriften.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente? Dit kan binnen een termijn van zes weken nadat het besluit bekend is geworden. Wordt het besluit gepubliceerd in de Oegstgeester Courant of De Staatscourant? Kijk dan naar de datum die achter het besluit is vermeld. Dat is de dag waarop de termijn van 6 weken start.

Vermeld in uw bezwaarschrift:

 • uw naam en adres
 • handtekening en datum van ondertekening
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • de reden waarom u bezwaar maakt
 • uw telefoonnummer en e-mailadres (niet verplicht, wel gewenst)

U kunt uw bezwaarschrift richten aan:
College van burgemeester en wethouders Oegstgeest
Rhijngeesterstraatweg 13
2342 AN Oegstgeest

Hoe werkt het?

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? Dan neemt Leidse-Regio.NL contact met u op. Leidse-Regio.NL behandelt uw bezwaar in opdracht van de gemeente Oegstgeest. Als het kan wordt in een telefoongesprek met u besproken wat er speelt. Samen met u wordt besproken wat de beste aanpak is voor uw bezwaar. Bijvoorbeeld een informeel gesprek met de gemeente en andere belanghebbenden. Hierin wordt dan gekeken naar mogelijke oplossingen.

Is een informele oplossing niet mogelijk? Of wilt u geen informele behandeling van uw bezwaar? Dan neemt de gemeente uw bezwaar formeel in behandeling. U krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek om uw bezwaren toe te lichten: een hoorzitting. Dat kan een hoorzitting zijn onder leiding van een juridisch medewerker van Leidse-Regio.NL. Ook de Regionale Commissie Bezwaarschriften kan uw bezwaar behandelen. Dit is een onafhankelijke bezwaarcommissie die een advies geeft aan de gemeente. De gemeente Oegstgeest neemt daarna opnieuw een besluit.

U kunt niet tegen alle besluiten bezwaar maken. Dat is het geval bij een besluit dat algemene regels bepaalt. Bijvoorbeeld tegen regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Als de gemeente een beslissing neemt op een aanvraag staat in die beslissing ook hoe en waar u bezwaar kunt maken.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarprocedure geldt de genomen beslissing. Soms heeft die beslissing onherstelbare gevolgen. Bijvoorbeeld bij het kappen van een boom. Wilt u dit voorkomen? Vraag dan tegelijk met uw bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter in Den Haag. Dit kan ook tijdens de bezwaarprocedure.

Een voorlopige voorziening is een speciale regeling als uw bezwaar nog in behandeling is en u de uitvoering van het besluit wilt stoppen. Bijvoorbeeld uitstel van het kappen van de boom totdat er een uitspraak is over het bezwaar. De voorzieningenrechter bekijkt of de uitvoering van het besluit moet worden gestopt totdat over het bezwaar is beslist.

Het is niet mogelijk om tegen een uitspraak over een voorlopige voorziening in beroep te gaan.

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente maar bent u niet tevreden met de uitkomst daarvan? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Bij welke rechter u dan moet zijn staat in de beslissing die u ontvangt op uw bezwaar.

Schadevergoeding en vergoeding proceskosten

Maakt u bezwaar tegen een besluit van de gemeente? Dan kunt u ook een vergoeding vragen van de kosten die u maakt bij uw bezwaar. Bijvoorbeeld voor het gebruik van een advocaat. Vermeld dit dan in uw bezwaarschrift. U kunt om vergoeding vragen zolang er nog niet op het bezwaar is beslist.

Hoe lang duurt het?

De termijnen beginnen na afloop van de termijn waarin uw bezwaar kon maken. Dat is 6 weken gerekend vanaf de datum van het besluit.

 • Reactie op bezwaar: 6 weken.
 • Bij behandeling door de Regionale Commissie Bezwaarschriften: 12 weken.
 • De termijnen kunnen 1 keer worden verlengd met 6 weken. De gemeente laat u dit per brief weten.

Is uw bezwaar afgewezen? Of bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de instantie die in de beslissing op uw bezwaarschrift is genoemd (meestal de rechtbank in Den Haag.) Doe dit uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing op uw bezwaar.

Stel een beroepschrift op. Vermeld hierin:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • uitleg waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente
 • uitleg wat de beslissing van de rechter volgens u moet zijn
 • eventueel verzoek om schadevergoeding
 • een kopie van de beslissing op uw bezwaarschrift
 • uw handtekening

Regionale Commissie Bezwaarschriften

De Regionale Commissie Bezwaarschriften adviseert onafhankelijk de bestuursorganen (gemeenteraad, college van B&W en burgemeester). Deze commissie bestaat uit 21 leden, die geen enkele professionele binding met de gemeente hebben (behalve het feit dat enkele leden in Oegstgeest wonen). De commissie brengt advies uit over de afhandeling van bezwaarschriften.

De Commissie is niet bevoegd advies uit te brengen over bezwaarschriften met betrekking tot WOZ-waardebeschikkingen. Deze kunt u indienen bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Tijdens de zittingen is niet de gehele Commissie aanwezig, maar een Kamer uit de Commissie, bestaande uit drie leden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De zittingen worden aangekondigd in de Oegstgeester Courant en op de website van de gemeente. De zittingen worden over het algemeen gehouden in het Stadskantoor van gemeente Leiden omdat er ook zaken van de andere gemeenten uit de Leidse regio worden behandeld.

Ambtelijke afhandeling

Sommige typen bezwaarschriften worden ambtelijk afgehandeld. Dit betekent dat een ambtenaar die niet bij een zaak betrokken is de bezwaren hoort en een advies daarover opstelt. Deze ambtenaar is hiervoor opgeleid. De typen zaken waarvoor dit geldt vindt u hier.

Na het uitbrengen van het advies van de Commissie of van de horende ambtenaar neemt het bestuursorgaan (meestal het college of de burgemeester) een besluit over het bezwaar.