Gaat u door het gebruiken van toestellen of apparaten mogelijk geluidhinder veroorzaken dan heeft u een ontheffing van de Verordening fysieke leefomgeving (VFL, artikel 3.29) nodig.

Wat u moet weten

Kunt u niet voldoen aan de reguliere werktijden of geluidnormen uit artikel 8.3 van het Bouwbesluit dan moet u hiervoor een ontheffing van het Bouwbesluit aanvragen. De reguliere werktijden zijn van maandag tot en met zaterdag, dagelijks van 07.00 tot 19.00 uur.

Aanleveren gegevens

Bij het aanvragen van de ontheffing geeft u de volgende gegevens aan ons door:

  • Naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de aanvrager;
  • Locatie waar de activiteiten zullen plaatsvinden;
  • Aard van de werkzaamheden en bronvermogen, in dB(A), van de geluidsbron;
  • Periode waarin de activiteiten zullen plaatsvinden;
  • Werktijden waarbinnen de geluidhinder optreedt;
  • De wijze waarop u de omwonenden informeert;
  • De reden waarom werkzaamheden niet overdag kunnen plaatsvinden;

Kosten 2024

Product Prijs
Ontheffing geluidhinder door toestellen of geluidsapparaten € 200,55