Een monument is een beschermd gebouw of object (bijvoorbeeld een burg, poort of een bepaalde muur) die vanwege hun betekenis bijzondere cultuurhistorische waarde hebben en behouden moeten blijven. Oegstgeest heeft meerdere monumenten, zowel gemeentelijke als rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke monumenten zijn objecten die vanwege hun lokale betekenis zijn opgenomen in het gemeentelijke monumentenregister. De bescherming houdt in dat deze monumenten niet mogen worden gewijzigd zonder dat hiervoor vergunning is verleend. Uitgezonderd van de vergunningsplicht zijn de activiteiten die vallen onder het vergunningsvrije bouwen, zoals opgenomen in Besluit kwaliteit leefomgeving.
 
Gemeentelijke monumenten zijn herkenbaar aan een op de gevel bevestigd rood/geel schuin gekruist schild of een wit rechthoekig schild met aan de onderzijde twee punten waarvan de rechtse oranje gekleurd is.

Rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wijst namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bouwwerken aan die vanwege hun bijzondere cultuurhistorische waarde behouden moeten blijven. 

Monumentenkaart

Op de onderstaande kaart staan alle gemeentelijke en rijksmonumenten in de gemeente Oegstgeest. Per monument is een korte omschrijving gegeven, klik hiervoor op een icoon. Bij rijksmonumenten kunt u op de link ‘Website’ klikken voor meer informatie. Monumenten zijn ook opgenomen in het omgevingsplan, daar vindt u ook de regels voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor werkzaamheden aan monumenten.

Wijzigingen aan een monument

Wanneer u wijzigingen aan een monument wilt aanbrengen heeft u hiervoor in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Voor bepaalde werkzaamheden aan monumenten hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Zie hiervoor de publicaties van het vergunningsvrij bouwen.

Erfgoednota

Monumenten zijn een onderdeel van het erfgoed van Oegstgeest. Onder erfgoed verstaan wij alles wat we willen behouden voor generaties in de toekomst. Dit kunnen gebouwen, tuinen, spullen, maar ook feesten en gewoonten zijn. Sinds kort heeft de gemeente eigen beleid ontwikkelt op het erfgoed van Oegstgeest. De Erfgoednota is het beleidsdocument waarin vastgelegd is hoe we in Oegstgeest met het erfgoed omgaan. Het bevat een ambitie en visie die onder andere bestaat uit:

•    Beter betrekken van de geschiedenis in ruimtelijke ontwikkelingen;
•    Meer samenwerking met erfgoedpartners in en om Oegstgeest;
•    Aansluiten bij erfgoedbeleid van de provincie;
•    Aanmoedigen van erfgoedonderwijs en lessen op erfgoedlocaties;
•    Toegankelijker maken van erfgoedlocaties.
 
Aan de hand van deze eerste Oegstgeester Erfgoednota zal er veel kennis en informatie opgehaald worden. Daarmee zal erfgoed een belangrijkere plek krijgen in de omgeving en in ander beleid van de gemeente. Klik hier voor de vastgestelde Erfgoednota 2021-2025: behoud door bescherming, benutting en beleving.

Adviezen Monumentencommissie

Contact

Heeft u vragen over een advies, neem dan contact op met team Vergunningen op telefoonnummer 14 071.