Wilt u een bouwwerk bouwen, verbouwen, een boom kappen, een inrit maken, asbest verwijderen, een bedrijfspand gaan gebruiken of andere activiteiten uitvoeren die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving? Dan kan het zijn dat u toestemming van de gemeente nodig heeft in de vorm van een omgevingsvergunning.

Vergunning nodig?

Wij adviseren u om altijd een vergunningcheck te doen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hiermee krijgt u duidelijkelijkheid over of u een omgevingsvergunning nodig heeft of dat u activiteiten zonder vergunning mag uitvoeren?

Bij het doorlopen van de vergunningscheck krijgt u ook vragen te beantwoorden van rijk, provincie of hoogheemraadschap. De gemeente heeft hier geen invloed op.   

Sommige activiteiten mag u ook zonder omgevingsvergunning uitvoeren. In het Besluit bouwwerken leefomgeving en het omgevingsplan van Oegstgeest staat welke activiteiten dit zijn. De regels van het omgevingsplan kunt u bekijken via de website van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, onder regels op de kaart.

Vooroverleg

In veel gevallen is het verstandig om eerst een vooroverleg aan te vragen bij de gemeente in plaats van meteen een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. In een vooroverlegproces nemen wij met u uw plannen door en bekijken wij welke informatie eventueel nog ontbreekt. Ook krijgt u een advies van de gemeente over de slagingskans van uw project.

Het vooroverleg is bijvoorbeeld erg geschikt voor:

  • bouwplannen die zich in een vroeg stadium bevinden en nog niet concreet zijn uitgewerkt. U hoeft bij een vooroverleg namelijk niet meteen aan alle indieningsvereisten te voldoen.
  • bouwplannen die veel geld kosten en waarbij getwijfeld wordt over de wenselijkheid of de haalbaarheid.

Als u bijvoorbeeld niet zeker weet of u een dakopbouw of dakkapel mag plaatsen en u vraagt direct een omgevingsvergunning aan, bestaat het risico dat de gemeente de vergunning weigert.  Dan moet u wel kosten betalen voor de behandeling van uw aanvraag, terwijl u dus geen vergunning krijgt.

Vraagt u een vooroverleg aan voor de dakopbouw of dakkapel, dan denken wij met u mee en krijgt u van ons een eindadvies waarin staat of wij mee willen werken aan uw plan. Het basistarief van een vooroverleg is 300 euro, terwijl u de kosten voor een omgevingsvergunning flink hoger zijn. Bovendien kunnen de kosten voor het vooroverleg later worden afgetrokken van de kosten die u moet betalen voor de omgevingsvergunning. De exacte voorwaarden voor verrekening staan ook in het eindadvies.

Behandelperiode aanvraag omgevingsvergunning

Voor de behandeling van de aanvraag voor een vergunning heeft de gemeente in verreweg de meeste gevallen 8 weken de tijd. Dit kan één keer met 6 weken verlengd worden. In bijzondere gevallen heeft de gemeente 6 maanden om de aanvraag te behandelen.

Deze termijnen gelden voor aanvragen waar bij indiening alle voor beoordeling benodigde documenten zijn meegestuurd. Indien een aanvraag niet compleet is, wordt de termijn onderbroken tot dat u de aanvraag compleet heeft gemaakt. Na ontvangst van de gevraagde aanvullingen wordt de behandeltermijn hervat. Als u geen of niet alle aanvullingen aanlevert, zullen wij uiteindelijk stoppen met de behandeling van uw aanvraag. Wij zullen u informeren over deze stappen.

Om behandeling van aanvragen zo vlot mogelijk te laten verlopen kunt u op voorhand al controleren of uw aanvraag compleet is. Bij het omgevingsloket kunt u nagaan welke stukken minimaal benodigd zijn om een complete aanvraag te kunnen indienen en aan welke voorwaarden deze stukken dienen te voldoen. Ga naar de 'Toelichting bijlagetypen Omgevingsloket'.

Gebruikmaken van uw omgevingsvergunning

In sommige gevallen mag u niet meteen met uw project beginnen zodra u de omgevingsvergunning heeft ontvangen. Een boom mag u bijvoorbeeld pas kappen wanneer niemand meer bezwaar mag maken (6 weken na het bekendmaken van de vergunning) en er geen bezwaren zijn ingediend. Hetzelfde geldt voor andere werkzaamheden die onomkeerbaar zijn, zoals het wijzigen van een monument.

Alle overige omgevingsvergunningen treden wel in werking de dag na bekendmaking. U mag dan beginnen met uw project, maar zolang de bezwaartermijn nog niet verstreken is, loopt u nog het risico dat er bezwaar wordt gemaakt. Een succesvol bezwaar kan ertoe leiden dat uw omgevingsvergunning wordt ingetrokken en u alles weer moet herstellen naar de oorspronkelijke staat.

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met een verleende omgevingsvergunning, dan kunt u alleen als belanghebbende, bezwaar maken tegen dit besluit. Doe dit binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit en stuur het bezwaarschrift naar:

Hhet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest
Postbus 1270
2340 BG in Oegstgeest

Houdt u er wel rekening mee dat bezwaar maken tegen bouwmogelijkheden die volgens het omgevingsplan zijn toegestaan, in de meeste gevallen niet succesvol is.

Welstandstoets

Voor de hele gemeente zijn welstandscriteria opgesteld waaraan aanvragen voor een omgevingsvergunning worden getoetst. Deze criteria staan in de Welstandsnota. Indien uw aanvraag voldoet aan de criteria, is de kans groter dat u een omgevingsvergunning krijgt. Ga naar de informatie over de welstandsbeoordeling door de Commissie Omgevingskwaliteit.

Melding brandveilig gebruik

Bent u verantwoordelijk voor een bedrijf, school of instelling? Gaat u kamers verhuren? Let u er dan op dat het gebruik van het gebouw brandveilig is.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving verplicht in bepaalde gevallen een gebruiksmelding voordat een gebouw in gebruik genomen kan worden. Dit heeft te maken met brandveiligheid. Deze gebruiksmeldingsplicht hangt af van hoe het gebouw gebruikt gaat worden en van het aantal personen dat daarin tegelijk zal verblijven. Hier vindt u een tabel die aangeeft wanneer een melding verplicht is én welke informatie bij de melding moeten worden overgelegd.

De gebruiksmelding moet u minstens 4 weken voor het in gebruik nemen van een gebouw via het Omgevingsloket indienen. Het is verboden het gebouw in gebruik te nemen als u dit niet heeft gedaan.

Bouwwerk (met asbest) slopen

Als u een bouwwerk  gaat slopen moet u soms een melding doen of heeft u zelfs een omgevingsvergunning nodig. Een bouwwerk is bijvoorbeeld een gebouw of een schuur, maar ook een muur of een schutting wordt gezien als een bouwwerk. De vergunningcheck vertelt u voor welke (sloop)werkzaamheden u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Als u sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, is er een mogelijkheid dat u een asbestinventarisatierapport moet hebben voor het gedeelte van het bouwwerk waar wordt gesloopt. Het is verplicht een asbestinventarisatierapport te hebben als in het bouwwerk dat wordt gesloopt asbest aanwezig kan zijn. Lees hier wanneer een asbestinventarisatierapport niet nodig is.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Kijk dan op de website van de Omgevingsdienst West-Holland of neem contact op via infobouwen@odwh.nl of 071 - 408 3200.

Dorpsgezichten

Wonen in een dorpsgezicht brengt met zich mee dat er bouw- en/of slooprestricties in deze gebieden gelden. Oegstgeest heeft vier aangewezen dorpsgezichten: Oranjebuurt, Kerkbuurt, Dorpsstraat en de omgeving Wilhelminapark en Endegeest. Dit laatste dorpsgezicht heeft als enige een rijks beschermde status. Klik hier voor de begrenzing, het aanwijzingsbesluit en de toelichting van dit dorpsgezicht.