Wanneer u wilt bouwen, verbouwen, kappen, een inrit aanvragen, een milieuactiviteit, asbest wilt verwijderen, een bedrijfspand wilt gebruiken e.d. heeft u, voor deze activiteiten, toestemming van de gemeente nodig in de vorm van een omgevingsvergunning. Ook voor het kappen van een boom heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. De gemeente adviseert om altijd een omgevingscheck te doen. Bij het Omgevingsloket regelt u deze zaken.

Vergunningsvrije werkzaamheden

De rijksoverheid heeft bepaald dat sommige werkzaamheden zonder vergunning mogen worden uitgevoerd. Informatie over deze vergunningsvrije bouwwerken vindt u op de website van Rijksoverheid.

Een controle of de werkzaamheden vergunningsvrij zijn kan gedaan worden door de vergunningscheck in het omgevingsloket te doen. Dit kan in het omgevingsloket voordat u daadwerkelijk een omgevingsvergunning aanvraagt. Door dat u de vraagboom doorloopt wordt duidelijk of u een vergunning voor uw werkzaamheden nodig heeft.

Behandelperiode aanvraag omgevingsvergunning

Voor de behandeling van de aanvraag voor een vergunning(reguliere procedure) heeft de gemeente 8 weken. Dit kan een keer met 6 weken verlengd worden.

In bijzondere gevallen(uitgebreide procedure) heeft de gemeente 6 maanden om de aanvraag te behandelen.

Onderbreken termijn

Wees u er van bewust dat deze termijnen gelden voor compleet ingediende aanvragen. Indien een aanvraag niet compleet is, wordt de termijn onderbroken tot dat u de aanvraag compleet heeft gemaakt. Na ontvangst van de gevraagde aanvullingen wordt de behandeltermijn hervat. Als u geen of niet alle aanvullingen aanlevert, binnen de gegeven termijn, kunnen wij de aanvraag niet verder behandelen en zijn wij genoodzaakt de aanvraag buiten behandeling te laten. Wij zullen u informeren over deze stappen.

Om behandeling van aanvragen zo vlot mogelijk te laten verlopen kunt u op voorhand al controleren of uw aanvraag compleet is. Via Omgevingsloket-online Toelichting bijlagetypen kunt u nagaan welke stukken minimaal benodigd zijn om een complete aanvraag te kunnen indienen en aan welke voorwaarden deze stukken dienen te voldoen. Deze handleiding kunt u ook tijdens het invullen van de aanvraag op omgevingsloket.nl downloaden vanaf het tabblad 'Bijlagen'.

In werking treden

De omgevingsvergunning voor werkzaamheden die onomkeerbaar zijn, zoals het kappen van een boom of het wijzigen van een monument, treedt pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. U mag dus pas de boom kappen wanneer niemand meer bezwaar mag maken en er geen bezwaren zijn ingediend.

Alle overige omgevingsvergunningen treden in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 

Niet eens met besluit als belanghebbende

Wanneer u het niet mee eens bent met een verleende omgevingsvergunning, dan kunt u, indien u belanghebbende bent, bezwaar maken tegen dit besluit. 

Het bezwaar moet wel een directe relatie hebben met de aangevraagde activiteiten in het genomen besluit. Alleen dan wordt het bezwaar in behandeling genomen. Houdt u wel rekening mee dat bezwaar maken tegen bouwmogelijkheden welke in het bestemmingsplan zijn toegestaan, in de meeste gevallen niet worden gehonoreerd.

Welstandstoets

De welstandstoets kan onderdeel uitmaken van de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld wanneer de aanvraag betrekking heeft op het uiterlijke aanzien van nieuwbouw en wijzigingen in naar openbaar gebied gekeerde gevels. 

Voor de hele gemeente zijn welstandscriteria opgesteld waaraan aanvragen omgevingsvergunning worden getoetst. Deze criteria staan in de Welstandsnota. Indien uw aanvraag past binnen de in welstandsnota gestelde criteria wordt vrijwel altijd een positief welstandsadvies door de welstandscommissie gegeven.

Bent u verantwoordelijk voor een (horeca)bedrijf, school of instelling?

Let u er dan op dat het gebruik van deze gebouwen brandveilig is. Afhankelijk van het hieronder genoemde gebruik dient u een melding of omgevingsvergunning aanvraag te doen.

Gebruiksmelding

U moet een gebruiksmelding doen wanneer u:

  • In een gebouw of ander bouwwerk meer dan vijftig personen tegelijk gaat laten verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen) of
  • Een woning kamergewijs gaat verhuren of
  • Door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 gaat voldoen.

U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken nodig wanneer u:

  • Bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan 4 personen
  • Dagverblijf verschaft aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of
  • Dagverblijf verschaft aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Dorpsgezichten

Wonen in een dorpsgezicht brengt met zich mee dat er bouw- en/of slooprestricties in de woonwijk gelden. Oegstgeest heeft vier aangewezen dorpsgezichten: Oranjebuurt, Kerkbuurt , de omgeving Wilhelminapark en Endegeest en Dorpsstraat.