Het onafhankelijk Kwaliteitsteam De Geesten adviseert sinds 2022 het college over nieuwe ontwikkelingen in plangebied ‘De Geesten’. Plannen worden door het Kwaliteitsteam getoetst vanaf de initiatieffase en zij geven een advies af. Dit advies wordt meegenomen in de beslissing op de omgevingsvergunning. Het Kwaliteitsteam De Geesten is op 22 maart 2022 ingesteld door het college op verzoek van de gemeenteraad.

Vergaderingen

De vergaderingen van het Kwaliteitsteam zijn meestal openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Meldt u zich dan aan door een e-mail te sturen naar groenewoud@oegstgeest.nl.

Vergaderdata van het Kwaliteitsteam worden op deze pagina bekend gemaakt.

In 2023 kwam het Kwaliteitsteam samen op de volgende data:

  • 31 januari
  • 21 maart
  • 24 oktober

In 2024 betrof dit:

  • 16 januari 

Op dit moment staat geen nieuwe vergadering gepland. 

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking is getreden en is het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Hiertoe heeft het college per 1 januari 2024 een Adviescommissie Omgevingskwaliteit ingesteld. De leden van deze commissie vertegenwoordigen gezamenlijk de onderwerpen: cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie, restauratie, landschap, ecologie, stedenbouw, architectuur en duurzaamheid. Twee leden beschikken daarbij over lokale expertise, onder andere over geschiedenis en monumenten. 

Deze samenstelling heeft veel overlap met die van het Kwaliteitsteam De Geesten. Het college beraadt zich momenteel dan ook op de positie en rol van het kwaliteitsteam in relatie tot de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.

Samenstelling

Voorzitter:  de heer M.A.A.B. Hendrikx

Leden: de heer A.J.M.M. van de Lindeloof, de heer J.J.J.M. Lucas, de heer F.H. Lugt en de heer R. van der Velden

Ambtelijke begeleiding: mevrouw F. Groenewoud (projectleider)

Documenten