Nota van Uitgangspunten De Geesten

Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen om voor de gebieden Endegeest en Overgeest eerst Nota van Uitgangspunten (NvU) op te stellen voordat de gebiedsvisie voor elk van deze gebieden kan worden vastgesteld. In deze nota zijn uitgangspunten voor ontwikkelingen (en behoud) vastgelegd en is de samenhang tussen de gebieden onderzocht. Bij downloads kunt u de Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten en het amendement hierop terugvinden.

Voorbereidingsbesluit

In juni 2019 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen ter voorbereiding op het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan. Omdat een voorbereidingsbesluit een geldigheidsduur heeft van 1 jaar, dient uiterlijk in juni 2020 het ontwerpbestemmingplan de Geesten ter visie te liggen.

Gebiedsvisie De Geesten en verder proces

Als vervolg op de Nota van Uitgangspunten, wordt voor de gebieden Endegeest, Overgeest en Rhijngeest – tezamen ook wel de Geesten genoemd – een integrale gebiedsvisie opgesteld. In de gebiedsvisie wordt een verdere invulling gegeven aan het (mogelijk) gebruik van het gebied en welke functies daarbij passen. Op basis van de gebiedsvisie zal vervolgens het ontwerp-bestemmingsplan worden opgesteld. De ontwikkeling van de gebiedsvisie is een intensief proces waarin de gemeente Oegstgeest optrekt met gebruikers en eigenaren. Hoe het proces is ingericht kunt u terugzien in de onderstaande tabel.

Contactpersoon

Voor vragen over gebiedsvisie ‘De Geesten’ kunt u contact opnemen met Wendy Regeer (projectmanager) via regeer@oegstgeest.nl.

Planning

2021
Besluitvormende raad Gebiedsvisie De Geesten3 juni
Ontwerpbestemmingsplan, incl. onderzoeken ter inzagevanaf medio juni 2021
Vaststellen bestemmingsplan door raad28 oktober