Er komt een brug over de Haarlemmertrekvaart, ter hoogte van de ijsbaan aan de Oegstgeesterweg in Leiden en de Hugo de Vrieslaan in Oegstgeest. Deze brug zorgt voor een extra ontsluiting van de wijk Poelgeest en het Trekvaartplein voor alle soorten verkeer. In het proces is een nieuwe mijlpaal bereikt.

Op vrijdag 10 december is het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning van de brug Poelgeest met de bijbehorende documenten ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken een zienswijze indienen. Naar verwachting wordt in februari 2022 de definitieve omgevingsvergunning verleend. Nadat deze in werking is getreden, kan met de uitvoering van het project worden gestart.

Informatiebijeenkomst

Om de omwonenden en direct betrokkenen te informeren over wat de werkzaamheden voor hen betekenen, organiseren we in februari een informatiebijeenkomst. Dan stelt aannemer Max Bögl Nederland B.V. zich voor en licht de uit te voeren werkzaamheden toe.  Meer informatie over het project vindt u online.