Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Geesten’ met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPDeGeesten-ON02, overeenkomstig art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 25 juni tot 6 augustus 2021 ter inzage ligt.

Bestemmingsplangebied

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Geesten’ is opgesteld op basis van de nota van uitgangspunten en het amendement daarop, zoals die zijn vastgesteld door de raad op 28 mei 2019, het amendement van 28 mei 2020 en de geactualiseerde Gebiedsvisie De Geesten als vastgesteld op 3 juni 2021 met de amendementen daarop.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt – na een eerste inzageperiode (zomer 2020) – opnieuw ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingplan is op een aantal aspecten geactualiseerd en aangevuld met alle benodigde onderzoeken. Net als bij de gebiedsvisie voor De Geesten, is het ontwerp­bestemmings­plan zoveel mogelijk onveranderd gebleven en slechts geactualiseerd op basis van de in de afgelopen maanden plaatsgevonden ontwikkelingen. Zijnde het schrappen van de wijzigingsbevoegdheid naar wonen voor ondersteunende gebouwen van het kasteel en het schrappen van de TD2-locatie. Ook blijven verschillende gebouwen in het gebied nu behouden en krijgen gebouwen de status ‘gemeentelijk monument’.


Hogere waarden besluit

In het kader van het bestemmingsplan is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de voorkeurswaarde voor het wegverkeerslawaai (zoals bedoeld in artikel 82 van de Wgh) ten gevolge van het verkeer op Rijksweg A44 en de Endegeesterstraatweg ter plaatse van de nieuwe bouwvlakken voor de geluidgevoelige bestemmingen zal worden overschreden. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om voor het de betreffende bouwvlakken, op grond van artikel 83 jo 110a van de Wet geluidhinder, hogere waarden vast te stellen, zijnde: 

  • een maximale geluidbelasting van de bouwvlakken voor zorgplaatsen, incl. aftrek ex art. 110g Wgh, ten gevolge van het wegverkeer op de Rijksweg van 52 dB, en ten gevolge van het verkeer op de Endegeesterstraatweg eveneens 52 dB.
  • Een maximale geluidbelasting van het bouwvlak van de school, incl. aftrek ex art. 110g Wgh, ten gevolge van het wegverkeer op de Rijksweg van 52 dB, en ten gevolge van het verkeer op de Endegeesterstraatweg 59-61 dB.

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan. Het binnenklimaat van het gebouw moet wel voldoen aan de normen die gelden volgens het bouwbesluit.

Procedure

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken (inclusief Ontwerpbesluit hogere waarden) zijn digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en onderaan deze pagina. Ook kan een papieren versie van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende de terinzagetermijn bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest, worden ingezien. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Team Ruimte, telefoonnummer 14071. Het Ontwerpbesluit hogere waarde is ook digitaal beschikbaar op de website van de Omgevingsdienst West-Holland.

Zienswijzen ontwerpbestemmingplan

Tijdens deze termijn kan een ieder gemotiveerd zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dit kan mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijk zienswijze. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. Z/18/118551 / Zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Geesten. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met een medewerker van Team Ruimte.

Zienswijzen Ontwerpbesluit hogere waarden

Naar aanleiding van het Ontwerpbesluit hogere waarden kunnen tevens zienswijzen mondeling en schriftelijk worden ingediend. Dat doet u binnen zes weken na het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan: burgemeesters en wethouders van de gemeente Oegstgeest, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 1-59, 2300 AD Leiden.

Toelichting

Bijlagen bij de toelichting

Regels

Verbeelding