De gemeente Oegstgeest stelt voor de periode van het Preventieakkoord Jeugd (2019 – 2026) een Innovatiebudget beschikbaar. Door ruimte te bieden voor ideeën vanuit de lokale partijen moedigen we vernieuwing aan. Het Innovatiebudget is bedoeld voor ontwikkelingen of activiteiten waarmee wordt bijgedragen aan de doelen van het Preventieakkoord. Tot en met 2026 is jaarlijks een budget van €10.000 beschikbaar.

Een aanvraag indienen kan door de gebruikelijke aanvraag voor een eenmalige subsidie in te vullen. Een aanvraag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van uitvoering ingediend te worden, waarbij de aanvragen op volgorde van ontvangst worden behandeld totdat het subsidieplafond is bereikt.

Aanvullend aan de geldende criteria voor een eenmalige subsidie zal in de beoordeling worden gelet op:

  • de mate waarin de activiteit/het project een bijdrage levert aan minimaal één van de doelen uit het Preventieakkoord Jeugd Oegstgeest;
  • de mate waarin wordt samengewerkt door verschillende lokale organisaties, instellingen en andere maatschappelijke spelers in Oegstgeest;
  • de mate waarin de activiteit/het project vernieuwend is en aanvullend aan huidige activiteiten;
  • de mate waarin de activiteit een preventieve werking heeft;
  • de mate waarin de activiteit vraaggericht is en aansluit op de behoefte van de gemeenschap of van professionals;
  • de inzet die door de aanvrager(s) wordt geleverd in de vorm van tijd en/of geld;
  • de mate waarin opgedane kennis en/of ervaring duurzaam kan worden gedeeld;
  • de mate waarin de activiteit een incidenteel karakter heeft en/of op termijn zelfvoorzienend is;
  • de mate van actieve inzet vanuit de samenleving (vrijwillige inzet, informele zorg).