Vervoer naar en van school is soms mogelijk voor speciale groepen leerlingen en/of als de school verder dan zes kilometer van uw huis ligt.

Ouders met schoolgaande kinderen zorgen, normaal gezien, zelf voor het halen en brengen van hun kind/kinderen. Meestal levert dat geen problemen op omdat het kind zelfstandig of onder begeleiding naar school gaat. Er zijn situaties waarin dat niet mogelijk is en ander vervoer nodig is. Bijvoorbeeld omdat een kind een handicap heeft of omdat de speciale school op grotere afstand van de woning ligt. Dan is het kind aangewezen op openbaar vervoer of vervoer per taxi- of rolstoelbus

  Vergoeding

  In bepaalde situaties kunnen ouders in aanmerking komen voor vergoeding van het leerlingenvervoer, dat kan zijn een vergoeding van de kosten voor:

  • openbaar vervoer;
  • vervoer per fiets;
  • eigen vervoer;
  • het door de gemeente verzorgde taxivervoer.

  Voorwaarden

  De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een kind tussen woonadres en de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke, school van de gewenste richting. De vergoeding wordt in vastgesteld op basis van de kosten van openbaar vervoer. Vergoeding naar een voor- of naschoolse opvang valt niet onder het leerlingenvervoer.

  • De aanvragen moeten voldoen aan de bepalingen in de Verordening leerlingenvervoer. Uitgangspunt van de verordening is een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets. Taxivervoer wordt in principe alleen toegekend als uw kind vanwege een handicap niet, ook niet onder begeleiding, met het openbaar vervoer kan reizen.
  • Voor vergoeding leerlingenvervoer is de afstand van uw woning naar de school of terug belangrijk, het zogenaamde afstandscriterium. De afstand van uw woning naar de school moet zes kilometer of meer zijn. Een uitzondering hierop is als taxivervoer technisch de enige mogelijkheid voor uw kind is om naar school te reizen (bv i.v.m. handicap).
  • Vergoeding van weekendvervoer wordt verstrekt als het verblijf van uw kind in een internaat noodzakelijk is voor het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. Woont uw kind om sociale of medische redenen niet meer thuis dan wordt dit vervoer niet door de gemeente vergoed in het kader van het leerlingenvervoer.