De ontwerp Groene Kaart 2023 is van 11 april tot en met 23 mei 2023 in te zien.


Bekijk de ontwerp Groene Kaart 2023

Het college heeft besloten de Groene kaart aan te passen. De Groene kaart is onderdeel van de Algemene verordening leefomgeving 2021 en geeft invulling aan de daarin opgenomen regels voor Boomgebieden. Voor deze Boomgebieden geldt het velverbod van houtopstanden. Hiermee is de Groene kaart 2023 in overeenstemming met het beleidsplan Groen & Water 2022. Het is mogelijk om uw zienswijze in te dienen voordat het college de Groene kaart 2023 definitief vaststelt.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzageperiode kunt u een zienswijze indienen. Met uw zienswijze laat u aan het college weten wat u vindt van dit (ontwerp-)besluit. U kunt uw zienswijze schriftelijk, mondeling en via onze website indienen.

Het indienen van een schriftelijke zienswijze kan door het sturen van een brief aan het college van B&W, Rhijngeesterstraatweg 13, 2342 AN Oegstgeest. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 071.