De concept Erfgoednota Behoud door Bescherming, Benutting en Beleving ligt vanaf 26 oktober 2020 tot 6 december 2020 ter inzage. In deze erfgoednota staat beschreven hoe Oegstgeest omgaat met beschermd erfgoed zoals monumenten en onbeschermd erfgoed, zoals karakteristieke panden en bepaalde groenstructuren. Vanuit historisch oogpunt is al het erfgoed belangrijk en alle bijzondere panden en groenstructuren dragen dan ook bij aan het karakter van het dorp.

Het motto van deze beleidsnota is Behoud door Bescherming, Benutting en Beleving. Hieronder staan de belangrijkste uitgangspunten en ambities uit de nota:

  • Nauwere samenwerking met lokale en regionale erfgoedpartners;
  • Aansluiten bij provinciaal erfgoedbeleid;
  • Stimuleren van erfgoededucatie en educatie op erfgoedlocaties;
  • Toegankelijker maken van erfgoedlocaties;
  • Beter betrekken van de ruimtelijk-historische waarden in ruimtelijke ontwikkelingen.

Leest u liever een geprinte versie? Gedurende de inzagetermijn ligt er bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest een inkijkexemplaar voor u klaar (let op de aangepaste openingstijden van het gemeentehuis i.v.m. corona).

Belanghebbenden kunnen schriftelijk hun zienswijzen op de Erfgoednota indienen. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling. De schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgermeester en wethouders van Oegstgeest, t.a.v. Team Ruimte/ Beleid en Advies, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. [Z/20/130506]/ zienswijzen Erfgoednota 2021. Ook kan de zienswijze verstuurd worden aan het emailadres info@oegstgeest.nl o.v.v. [Z/20/130506]/ zienswijzen Erfgoednota 2021.