De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Werkwijze

De Adviesraad Sociaal Domein biedt een platform aan inwoners van Oegstgeest, cliënten- en zorgorganisaties t.a.v. de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De Adviesraad is als gesprekspartner van de gemeente nauw betrokken bij de plannen van de gemeente.

Heeft u ideeën of wilt u meepraten? Dan kunt u contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad is te bereiken via de secretaris: adviesraadsdoeg@gmail.com.

Ga naar het reglement van de Adviesraad

Samenstelling

Voorzitter: mevrouw M. C. Kooijmans
Secretaris: mevrouw A. Lodder
Leden: de heer R. Kamerling, de heer L. van de Kerkhof, mevrouw A.S.J. Koks, de heer F.W.M. van Rijn, mevrouw G. Spies, de heer D. van Starkenburg en de heer R.F. Bergers.

Vergaderingen

De adviesraad vergadert ca. 8 maal per jaar. De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn op een donderdag en beginnen om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Voor u een kans om mee te praten over het beleid van de gemeente op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Adviezen

De tekst van de adviezen is op te vragen bij de secretaris van de adviesraad: adviesraadsdoeg@gmail.com

2021

 • Advies dubbele vergrijzing
 • Advies beleidsregels TONK
 • Advies concept beleidsplan 2021-2024 “Samen Oegstgeest”
 • Reactie op de conceptverordening jeugdhulp Oegstgeest 2022
 • Advies conceptversie Lokale Inclusieagenda Oegstgeest
 • Advies Hofbrouckerpark
 • Advies Programma van Eisen Regiotaxi Holland Rijnland

2020

 • Advies concept woonvisie Oegstgeest
 • Reactie op de concept Leidraad voor Burgerparticipatie
 • Advies Evaluatie pilot Sociaal Makelaar Oegstgeest 2019
 • Advies Evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020
 • Reactie op de voorgestelde wijzigingen in de beleidsregels van de Wmo

2019

 • Advies projectplan “Samen tegen Eenzaamheid Oegstgeest” en de pilot “Sociaal makelaar Oegstgeest”
 • Reactie op de Evaluatie Oegstgeest Ontmoet
 • Advies conceptvisie op jeugdhulp in de Leidse regio
 • Advies   over website Oegstgeest, onderdeel Sociaal Domein
 • Reactie op de conceptversie van de kaders voor de gemeentelijke toegang tot de Jeugdhulp
 • Advies inzake Aanpassingen Wmo verordening ten gevolge van de invoering van het abonnementstarief in 2020.
 • Reactie op het concept programmaplan zorgaanbod specialistische jeugdhulp Leidse Regio
 • Advies inzake Oegstgeest Beweegt, Sportakkoord Oegstgeest 2019 – 2024
 • Advies Plan van Aanpak Sociaal Makelaar 2019/2020
 • Advies Preventieakkoord Jeugd