De ondergetekende(n)

 • De gemeente Oegstgeest, kantoorhoudende en gevestigd aan de Rhijngeesterstraatweg 13, 2342 AN te Oegstgeest (postadres: Postbus 1270 te 2340 BG Oegstgeest), ten deze  vertegenwoordigd door de heer A. van Westbroek, in zijn hoedanigheid van teammanager Beheer & Onderhoud, hierna genoemd: ‘de uitlener’,

en

 • De heer / mevrouw XX, woonachtig aan de straat, nr. te Oegstgeest, hierna genoemd: ‘bruiklener’

Overwegingen

 • Dat de gemeente Oegstgeest het zelfbeheer door burgers van de openbare ruimte bevordert daar waar dit mogelijk is;
 • Dat bij dit zelfbeheer door burgers de Spelregels zelfbeheer openbare ruimte gemeente Oegstgeest in acht dienen te worden genomen;
 • Dat bruiklener zich gemeld heeft bij de gemeente om het hierna te bepalen perceel in zelfbeheer te krijgen ten behoeve van het uit te voeren onderhoud;
 • Dat uitlener, gemeente Oegstgeest, en bruiklener (xxx) hiertoe een bruikleenovereenkomst wensen te sluiten conform artikel 7A: 1777-1790 BW.

Komen het navolgende overeen

De in bruikleen uitgegeven grond

Uitlener geeft aan bruiklener tot wederopzegging een perceel grond nabij de locatie, in Oegstgeest, ter grootte van bij benadering m² om niet in bruikleen. Dit perceel grond is eigendom van uitlener en staat kadastraal bekend als gemeente Oegstgeest, sectie , nummer (gedeeltelijk) en is aangegeven op de situatietekening behorende bij deze bruikleenovereenkomst, d.d.

1. Tegenprestatie

 1. De in bruikleen gegeven grond wordt om niet in bruikleen gegeven aan bruiklener,  zodat hij het dagelijks onderhoud aan dit perceel kan verzorgen.

2. Bestemming/Gebruik/Onderhoud van de in bruikleen gegeven grond

 1. Bruiklener verklaart de in bruikleen gegeven grond voldoende te kennen en te aanvaarden in de staat, waarin het zich bevindt op het moment van ondertekenen van deze overeenkomst.
 2. De in bruikleen gegeven grond is bestemd om te dienen als grond voor de openbare ruimte en dient voor een ieder toegankelijk te blijven gedurende de bruikleenperiode. Het betreft hier nadrukkelijk geen exclusief gebruiksrecht voor bruiklener.
 3. Bruiklener zal de in bruikleen gegeven grond voor eigen rekening en risico naar behoren onderhouden, zoals een goed bruiklener betaamt en de in deze overeenkomst aangegeven bestemming (zie artikel 2.2) niet wijzigen zonder schriftelijke toestemming van uitlener. Uitlener kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden. Bruiklener is zich er van bewust dat het betreffende perceel onderdeel uitmaakt van de openbare groenstructuur binnen de gemeente Oegstgeest.
 4. Bruiklener zal moeten toestaan, het leggen en hebben van leidingen van nutsbedrijven in de in bruikleen gegeven grond, zonder dat zij aanspraak op schadeloosstelling kan maken.
 5. Op de in bruikleen gegeven zaak, alsmede op, aan of tegen hetgeen zich daarop bevindt, mag door bruiklener geen reclame worden aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitlener. Uitlener kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.
 6. Bruiklener zal zich onthouden van gedragingen die omwonenden en/of gebruikers van naburige panden of gronden hinder of last bezorgen. Bruiklener is verplicht ervoor zorg te dragen, dat de met zijn goedvinden op de in bruikleen gegeven zaak aanwezige derden zich eveneens van de in dit artikel genoemde gedragingen zullen onthouden.
 7. In verband met eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen is het bruiklener niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de uitlener graafwerkzaamheden of ontgrondingen te verrichten, funderingen te leggen, diep wortelende struiken of bomen te planten of een gesloten wegdek aan te leggen. Bruiklener dient er zorg voor te dragen c.q. te garanderen dat bevoegde derden vrije toegang houden naar de in bruikleen gegeven zaak. Voor zover het gebruik van de in bruikleen gegeven zaak hiervoor nodig is zal bruiklener in zijn inrichting en gebruik vorenstaande ten alle tijden borgen richting uitlener en bevoegde derden.
 8. Voor zover er op het in bruikleen gegeven perceel houtopstanden (bomen) en / of speeltoestellen aanwezig zijn maken deze expliciet geen onderdeel uit van deze bruikleenovereenkomst.
 9. Bruiklener staat er borg voor dat op de grond geen voor het milieubelastende of schadelijke activiteiten in welke vorm dan ook zullen plaatsvinden.
 10. De Spelregels zelfbeheer openbare ruimte (zie bijlage 2) maken een integraal en onlosmakelijk deel uit van deze bruikleenovereenkomst. Bruiklener verklaard middels ondertekening van deze overeenkomst hiervan één exemplaar te hebben ontvangen en de inhoud daarvan te begrijpen.

3. Verhuur/Ingebruikgeving aan derden

 1. Het is bruiklener verboden de in bruikleen gegeven grond geheel of gedeeltelijk te verhuren aan een andere partij dan wel op een andere wijze aan een derde partij in gebruik of genot af te staan.
 2. Voor zover op het perceel een bodemvondst wordt gedaan, dan wel eventuele vruchten en of (financiële) opbrengsten gerealiseerd worden, al dan niet in strijd met deze bruikleenovereenkomst, komen deze onverkort aan de uitlener toe in de volle omvang, zonder enige vorm van korting en of inhouding door bruiklener hoe ook genaamd. Voor zover nodig doet bruiklener hierbij afstand van recht. Bruiklener zal, voor zover hij deze vondsten, vruchten en/of financiële opbrengsten niet zelfstandig afdraagt aan uitlener deze op eerste verzoek van uitlener aan uitlener voldoen.

4. Aansprakelijkheid

 1. De bruiklener is met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor de voldoening van alle uit deze bruikleenovereenkomst jegens de uitlener voortvloeiende verplichtingen. Indien bruiklener uit meer dan één natuurlijk of rechtspersoon bestaat, zal ieder natuurlijk of rechtspersoon voor de gehele nakoming van deze overeenkomst kunnen worden aangesproken.
 2. De uitlener is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan de in bruikleen gegeven zaak, tenzij er ter zake van deze gebreken sprake is van grove schuld of ernstige nalatigheid van de zijde van de uitlener.
 3. Bruiklener vrijwaart uitlener voor vorderingen van derden, waaronder mede begrepen die ter zake van hinder, milieuverontreiniging of schade.
 4. Bruiklener zal noch voor het tijdelijk gemis van het genot van het door haar in bruikleen gegeven grond, noch in geval van schade, reeds geleden of nog te lijden en ongeacht de oorzaak ervan, schadeloosstelling kunnen vorderen, tenzij de vordering voortspruit aan de zijde van uitlener.
 5. Uitlener sluit jegens de bruiklener iedere aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de grond uit, tenzij uitlener ter zake grove schuld of nalatigheid kan worden verweten.

5. Verplichtingen Bruiklener/ In gebreke blijven/ tussentijdse beëindiging

 1. De uitlener is te allen tijde bevoegd nakoming te vorderen van de ingevolge de bruikleenovereenkomst op de bruiklener rustende verplichtingen. In dat kader is de uitlener bevoegd de bruiklener te allen tijde aanwijzingen te geven met betrekking tot de naleving van de op de bruiklener rustende verplichtingen welke naar het oordeel van de uitlener geboden zijn. De bruiklener is gehouden deze aanwijzingen onverwijld op te volgen.
 2. Bij niet-nakoming van de op de bruiklener rustende verplichtingen is de bruiklener verplicht op eerste aanzegging van de uitlener hetgeen in strijd met die verplichting is verricht teniet te doen, dan wel de daardoor veroorzaakte schade te herstellen.
 3. De uitlener is gerechtigd hetgeen in strijd met een verplichting ingevolge deze bruikleenovereenkomst is verricht, te niet te doen alsmede datgene te bewerkstelligen waartoe nakoming van die verplichting zou hebben geleid. De kosten die hierdoor door de uitlener worden gemaakt komen ten laste van bruiklener. Een en ander geldt onverminderd het recht van de uitlener om nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding te vorderen.
 4. Bij niet nakoming van de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen alsmede bij niet nakoming door bruiklener van deze overeenkomst, inclusief de naleving van Spelregels zelfbeheer openbare ruimte, kan uitlener de overeenkomst met inachtneming van de termijn van één maand (tussentijds) opzeggen.
 5. Onverminderd het recht van uitlener om nakoming, schadevergoeding of ontbinding van de bruikleenovereenkomst te vorderen of de bruikleenovereenkomst door opzegging te beëindigen, verbeurt bruiklener, zonder dat daarvoor ingebrekestelling nodig is en onverminderd zijn verplichting tot verwijdering of herstel, voor iedere tekortkoming in de nakoming van een verplichting als bedoeld in deze overeenkomst een boete van honderd euro (€ 100,--) voor iedere dag of gedeelte hiervan dat de door de tekortkoming veroorzaakte toestand voortduurt.

6. Inwerkingtreding en einde bruikleen

 1. Deze overeenkomst treedt in werking op d.d. en wordt aangegaan voor één jaar en eindigt derhalve op d.d., tenzij deze bruikleenovereenkomst wordt opgezegd zal na ommekomst van voornoemde termijn deze telkens met één jaar stilzwijgend verlengd worden. Deze overeenkomst kan zowel door de uitlener als door de bruiklener door opzegging beëindigd worden met in achtneming van de opzegtermijn zonder opgave van redenen.
 2. Opzegging geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een termijn van een maand. Indien bruiklener de grond niet daadwerkelijk onderhoud is deze bruikleenovereenkomst van rechtswege terstond beëindigd.
 3. Na opzegging zal de bruiklener de grond in een voor de uitlener aanvaardbare staat ter beschikking stellen.
 4. Bruiklener dient de in bruikleen gegeven grond aan het einde van de overeenkomst ontruimd op te leveren, tenzij met uitlener anders overeengekomen wordt. Bruiklener en uitlener zullen tenminste vier weken voor het einde van de overeenkomst een afspraak maken omtrent het tijdstip, waarop uitlener de in bruikleen gegeven zaak vóór de oplevering zal inspecteren.
 5. Bruiklener zal bij beëindiging van de bruikleenovereenkomst jegens uitlener geen enkele aanspraak op vergoeding van welke aard dan ook maken, dan wel aanspraak op een vervangend perceel doen gelden. Voor zover op dat tijdstip rechten ter zake mochten bestaan, doet hij daarvan nu voor alsdan afstand ten behoeve van uitlener.
 6. Indien bruiklener de grond niet tijdig heeft ontruimd dan wel niet heeft opgeleverd conform de gemaakte afspraken met uitlener, kan de uitlener, na ingebrekestelling, over gaan tot ontruiming van het perceel voor rekening en risico van bruiklener.

7. Slotbepaling

 1. Indien een deel van de overeenkomst nietig of vernietigbaar is, heeft dit slechts nietigheid of vernietiging van dit deel van de overeenkomst tot gevolg. Het niet voor nietigheid of  vernietigbaarheid vatbare deel blijft onverkort tussen partijen intact. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid bij het aangaan van deze overeenkomst gekend zouden hebben.
 2. Bruiklener is verplicht te gedogen en niet te belemmeren dat door of vanwege uitlener werkzaamheden van algemeen belang worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het aanleggen, onderhouden, verleggen of verwijderen van straten, wegen, groen- of nutsvoorzieningen. Als vorenstaande het geval is zal uitlener dit minimaal 1 week van te voren aankondigen bij bruiklener, tenzij er sprake is van een calamiteit. Bruiklener dient er tijdig voor zorgen dat er geen persoonlijke eigendommen kunnen worden beschadigd en deze derhalve tijdig verwijderen voor zover dat voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is.
 3. Bruiklener is verplicht om, op straffe van verval van het recht van bruikleen, bij overdracht van de in zijn eigendom zijnde onroerende zaak, grenzend aan de in bruikleen gegeven zaak, melding te maken van het recht van bruikleen aan de nieuwe eigenaar en de uitlener op de hoogte te stellen van de wijziging in de eigendomssituatie. Uitlener is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet voldoen van deze bepaling. De bruiklener vrijwaart de uitlener uitdrukkelijk tegen verkrijgende of bevrijdende verjaring van de in bruikleen gegeven zaak voor zover derden daarop aanspraak zouden kunnen maken.

8. Bijzondere bepalingen

 1. Uitlener dient de gegevens over de bruikleen openbaar te publiceren. Deze overeenkomst treedt in werking één dag na de termijn van 20 dagen te rekenen vanaf de publicatiedatum, onder het voorbehoud van dat er geen bezwaren en/of bedenkingen zijn ingediend binnen de publicatietermijn.
 2. Als aanvulling op de Spelregels zelfbeheer geldt: De bruiklener mag geen invasieve soorten die op de Unielijst van EU staan, of andere sterk woekerende soorten zoals Aziatische duizendknoop, aanplanten. Voor zover een van deze op de lijst genoemde soorten voorkomt in de op bruikleen gegeven gerond die bruiklener deze actief te bestrijden.
 3. Verdere aanvulling op de Spelregels is: de in Artikel 3 onder punt 4. genoemde Flora- en Faunawet geldt niet meer. De bruiklener dient zich thans te houden aan Wet Natuurbescherming.