Vragen en antwoorden

18 maart 2023

Hoeveel woningen zijn er gepland op de ontwikkellocatie La France?

104 woningen.

Tot hoe hoog mag er gebouwd worden op de La France-locatie?

In het coalitieakkoord is deze locatie aangewezen als woningbouwlocatie en is als maximale bouwhoogte 18 meter genoemd. Het voorliggende plan van FSD gaat uit van twee gebouwen. Het gebouw aan de oostzijde wordt 18 meter hoog. Het andere gebouw sluit aan op het appartementencomplex van MeerWonen aan de westzijde, telt momenteel 5 woonlagen en zou 15 meter hoog worden.

Voor welke doelgroepen komen er woningen in dit complex?

Er worden appartementen gebouwd voor de sociale huur, middeldure huur/koop en vrije sector volgens de verdeling 30%, 25% en 45%. Hierbij is speciale aandacht voor starters- en levensloopbestendige woningen. De ontwikkelaar heeft hiervoor samenwerking gezocht met de Vereniging Oegstgeester hofjes, Marente en MeerWonen.

Hoe wordt het autoverkeer van de bewoners van de nieuwbouwlocatie ontsloten?

In het huidige plan van FSD is een ondergrondse parkeergarage bedacht. Het verkeer uit deze garage wordt ontsloten via het Van Wijckersloothplein en de Apollolaan.

Worden er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd?

De gemeente hanteert passende parkeernormen waaraan moet worden voldaan. Uitgangspunt is daarbij parkeren op eigen terrein. Lukt dat niet of niet geheel, dan kan de ontwikkelaar een goed onderbouwd voorstel doen. Dit mag  geen negatief effect hebben op bestaande parkeerdruk in de omgeving.

Hoe hebben de verschillende woningtypen invloed op de verkeersdrukte?

Afhankelijk van type woning hanteert de gemeente normen voor te verwachten verkeersdrukte. Dit wordt uitgewerkt in de Nota van Uitgangspunten.

Hebben de percentages van de verschillende woningtypen invloed op het parkeren?

Ja, aan elk woningtype hangt een andere parkeernorm.

Hoe gaat het bouwverkeer straks van en naar deze ontwikkellocatie?

De ontwikkelaar onderzoekt wat de meest efficiënte route is voor het bouwverkeer.  Dit wordt beoordeeld door de gemeente bij de vergunningsaanvraag.

Wat kan de gemeente zeggen over een mogelijke herinrichting van de Apollolaan en het Van Wijckersloothplein?

Met de voorgenomen nieuwbouwontwikkeling op de La France-locatie ontstaat een natuurlijk momentum om de verkeerssituatie in dit gebied nader te onderzoeken.  

Kunnen de bestaande verkeersontsluitingen, zoals bijvoorbeeld de Willibrordrotonde, de toename van verkeer vanaf de nieuwbouwlocatie aan?

Toename van verkeersbewegingen vanaf de nieuwbouwlocatie zullen vanzelfsprekend merkbaar zijn op de Apollolaan en de Rustenborchdreef. Deze extra toename van verkeer kan goed worden afgewikkeld op dit bestaande wegennet en zorgt niet voor problemen. 

De Wilibrordrotonde daarentegen is een bekend en druk verkeersknoppunt in Oegstgeest. Het effect van de nieuwbouwontwikkeling op dit verkeersknooppunt heeft uiteraard de aandacht van de gemeente en wordt in een volgende planfase nader onderzocht.

Is onderzoek gedaan naar de schaduwwerking van de nieuwbouw op de bestaande bebouwing in de omgeving?

Ja, er is een beknopte zonnestudie beschikbaar van deze planontwikkeling. Deze studie laat de schaduwwerking op de naast- en tegenover gelegen gebouwen zien.

Is er in het ontwerp rekening gehouden met de cultuurhistorische omgeving waarbinnen deze ontwikkeling plaatsvindt?

In 2023 heeft de gemeente een cultuurhistorische waardering op laten stellen door een architectuur-historicus. Dit onderwerp is op basis van deze notitie verder uitgewerkt in de Nota van Uitgangspunten.

Hoe wordt rekening gehouden met de privacy van de bewoners in de omliggende gebouwen en/of gebieden?

In 2021 hebben diverse participatiemomenten (bijeenkomsten en gesprekken) plaatsgevonden. De ontwikkelaar heeft rekening gehouden met de geuite wensen door: 

  1. geen directe ramen en buitenruimtes richting de begraafplaats te situeren;
  2. geen directe ramen van de nieuwbouw richting het appartementencomplex grenzend aan het Van Wijckersloothplein te situeren en
  3. aan de zijde van basisschool de Kring loggia’s te situeren.

Wat zijn de afstanden van de nieuwbouw tot de naastgelegen complexen en gebouwen?

  • De kortste afstand tussen de nieuwbouw en basisschool ‘Jenaplan De Kring’ is 11,5 meter.  
  • De afstand tussen de nieuwbouw en het complex grenzend aan het Van Wijckersloothplein (Apollolaan huisnr. 152 – 228) is 12,5 meter.  
  • De afstand tot het naastgelegen complex Apollolaan (huisno. 2- 72) is nu 18 meter. 

Let op. Bovengenoemde afstanden zijn indicatief. Exacte afstanden kunnen pas bij de definitieve planuitwerking worden vastgesteld.

Hoe wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid van de dagelijks passerende scholieren voor het Rijnlands Lyceum dicht nabij de nieuwbouwlocatie?

De verkeersveiligheid van scholieren heeft vanzelfsprekend de aandacht van de gemeente in deze ontwikkeling en wordt in een separaat project opgepakt, parellel aan deze planontwikkeling.

Op welke momenten vindt nog participatie over deze planontwikkeling plaats?

De verdere uitwerking van dit initiatief binnen de kaders van de Nota van Uitgangspunten dient ontwikkelaar FSD af te stemmen met belanghebbenden middels participatie. In aanloop naar de vergunningsaanvraag zal ontwikkelaar FSD betrokkenen consulteren conform het door de gemeente te toetsen Participatieplan. Er zal ten tijde van de vergunningsaanvraag een uitgebreide procedure doorlopen moeten worden met een ter inzage termijn voor formele inspraak. Voorafgaand en ook tijdens de bouwfase is participatie een doorlopend thema. 

In aanloop naar de besluitvorming over de Nota van Uitgangspunten zijn de beeldvormende raadsvergaderingen en commissiebehandeling het moment voor betrokkenen om de raad op de hoogt te stellen van hun zorgen en/of standpunten over deze planontwikkeling.