Hoeveel woningen kunnen er maximaal gebouw worden op de Almondehoeve?

Maximaal 160 woningen.

Hoe gaat het bouwverkeer straks van en naar de Almondehoeve?

De meest efficiënte route wordt onderzocht door de projectontwikkelaar. Dit wordt beoordeeld bij de vergunningsaanvraag door de gemeente.

Komen de twee fiets/wandel bruggen naar de Groenhoevelaan er?

Het hoofddoel is om een alternatieve verbinding te creëren voor langzaam verkeer tussen de Almondehoeve en het centrum van Oegstgeest/station Leiden. We verwachten dat hiervoor één brug voldoende zal zijn. Logisch is dan een aansluiting op de Groenhoevelaan in de zuidelijke punt van de Almondehoeve. Bijkomend voordeel is dat het risico op zoekverkeer (t.b.v. parkeren in de Groenhoevelaan) afneemt bij één bruggetje omdat de looproutes tot de woningen langer worden.

Hoe denkt de gemeente het doorgaand fietsverkeer vanuit Rijnsburg door de nieuwe wijk Almondehoeve naar de Groenhoevelaan te reguleren?

In overleg met de projectontwikkelaar wordt het terrein van de Almondehoeve dusdanig ingericht dat het doorgaand fietsverkeer wordt ontmoedigd. In feite is de Dorpsstraat dan een aantrekkelijkere doorgaande fietsroute.

Worden er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd op de Almondehoeve?

Ja, we hanteren de passende parkeernorm om een kwalitatief goede en veilige leefomgeving te realiseren.

Hebben de percentages van de verschillende woningtypen invloed op de verkeersintensiteit?

De verkeersintensiteit is gerelateerd aan woningbouwprogramma. Dit wordt vastgesteld bij de Nota van Uitgangspunten.

Hebben de percentages van de verschillende woningtypen invloed op het parkeren?

Ja, aan elk woningtype hangt een andere parkeernorm.

Wat vindt de gemeente Katwijk van het inwerking stellen van de spitsafsluiting of volledige afsluiten van de onderdoorgang van het viaduct A44. Is de gemeente Katwijk betrokken bij het project?

De gemeente Katwijk is betrokken bij het project. Katwijk staat positief tegenover een eventuele spitsafsluiting of volledige afsluiting mits belanghebbende bewoners van Rijnsburg worden betrokken. In het verleden heeft Katwijk zelf om de spitsafsluiting gevraagd.

Fiets- en wandelverkeer door de Groenhoevelaan heeft gevolgen voor de verkeersintensiteit, hoe zorgt de gemeente voor een veilige situatie?

Bureau Goudappel heeft het effect van het fiets- en wandelverkeer dat ontsloten wordt via de Groenhoevelaan onderzocht. Aan de hand van de onderzoeksresultaten is gesteld dat het profiel van de Groenhoevelaan extra fietsers veilig kan afwikkelen. Indien er knelpunten ontstaan wordt onderzocht welke optimalisaties omtrent verkeersveiligheid mogelijk zijn.

Is er bezwaar tegen een (bebouwde) komgrens aanpassing?

Voor het instellen van een 30 km/uur-zone is het vereist om de komgrens te verplaatsen. Het verplaatsen van de komgrens gaat middels een raadsbesluit.

Wat kunnen we zeggen over de herinrichting van de Almondeweg en de Dorpsstraat?

De herinrichting van de Almondeweg is onderdeel van de ontwikkeling van de Almondehoeve, dit wordt nader uitgewerkt in de Nota van Uitgangspunten.

De uitkomsten van het verkeersonderzoek laten zien dat het mogelijk en wenselijk is om de Dorpsstraat autoluw te houden. Als gemeente nemen we dit advies over. Het verkeersbesluit is inmiddels gepubliceerd. Welke inrichting daarbij passend is wordt later uitgewerkt in een apart project.

Welke verbeteringen zijn mogelijk van de aansluiting Kennedylaan en de Groenhoevelaan op de Dorpsstraat?

Bureau Goudappel heeft de ontsluitingen onderzocht. Naar aanleiding van het onderzoek zijn aanpassingen voorgesteld die later worden uitgewerkt in een apart project.

Zou de huidige Van Gerrevinkbrug de toename van verkeer vanaf de Almondehoeve aankunnen?

De gemeente zal moeten afwegen welke verkeerssituatie acceptabel is voor de Van Gerrevinkbrug. Bij deze afweging spelen diverse factoren een rol. De keuze voor het handhaven van de spitsafsluiting onder het viaduct van de A44 (Almondeweg) of het volledig afsluiten van deze doorgang voor gemotoriseerd verkeer is hierin bepalend.

Welk effect heeft de toename van verkeer vanaf de Almondehoeve op andere drukke verkeerspunten in het dorp zoals de noordelijke ontsluiting via de Haarlemmerstraatweg/Haarlemmertrekvaart (N444) en de zuidelijke ontsluiting via de Willibrordrotonde?

De keuze voor het handhaven van de spitsafsluiting onder het viaduct van de A44 (Almondeweg) of het volledig afsluiten van deze doorgang voor gemotoriseerd verkeer is ook hierin bepalend. In beide situaties zorgen maatregelen aan de Almondeweg ervoor dat (een deel van) het verkeer via andere routes gaat rijden. Op deze routes wordt het hierdoor drukker. Het verkeersonderzoek laat zien dat het om een toename van enkele procenten zal gaan. Dat betekent dat er geen significante en waarneembare effecten worden verwacht.

Heeft het verkeersonderzoek van Goudappel d.d. 1 februari 2024 voldoende rekening gehouden met de impact van een gedeeltelijke of volledige afsluiting van de spitspaal Oegstgeesterweg/Almondeweg voor de nieuwbouwontwikkelingen langs de Oegstgeesterweg aan de kant van Rijnsburg (nieuwbouwwijk De Horn). En ook de recent aangepaste verkeerssituatie op de kruising Oegstgeesterweg/Brouwerstraat?

Ja, met deze beide ontwikkelingen is rekening gehouden bij het tot stand komen van het verkeersonderzoek.

Uit de verkeerstellingen van oktober 2023 blijkt dat er nu zo’n 1.600 motorvoertuigbewegingen over de Almondeweg en Van Gerrevinkbrug plaatsvinden, waarvan 550 in de ochtend- en avondspits. Deze telling is als basis gebruikt voor de beoordeling van de verkeerseffecten op de Almondeweg en Van Gerrevinkbrug, en gaat dus uit van de actuele situatie inclusief nieuwbouwwijk De Horn en het nieuwe verkeerslicht op de kruising Oegstgeesterweg/Brouwerstraat.

Voor het bepalen van de verdeling van het verkeer over de omliggende wegen is gebruik gemaakt van de meest recente versie van het verkeersmodel Holland-Rijnland. In het prognosescenario 2030 zijn alle destijds bekende woningbouwplannen opgenomen. Meer informatie.

Omdat een model een vereenvoudiging is van de werkelijkheid, moeten we altijd rekening houden met een bepaalde onzekerheidsmarge. Daarom is naast het verkeersmodel ook gebruik gemaakt van actuele verkeerstellingen en van CROW kencijfers verkeersgeneratie.

Hoeveel vierkante meter BVO (Bruto Vloer Oppervlak) wordt voorgesteld in het plan? 

Ten tijde van de Nota van Uitgangspunten zijn nog geen exacte oppervlaktes van de te realiseren woningen beschikbaar. De Nota van Uitgangspunten gaat over het plan op hoofdlijnen en de kaders.

Welke typen woningen worden op de Almondehoeve locatie gerealiseerd?

Vooralsnog heeft de ontwikkelaar in zijn plannen de volgende typen woningen opgenomen: 2- en 3-kamer galerijwoningen, beneden/bovenwoningen, portiekwoningen, (portiek) hofjeswoningen en parkwoningen. Totaal gaat het om 160 woningen.

Hoeveel verhard oppervlak wordt er voorgesteld in het plan? 

In het planvoorstel is een toevoeging van 6.273 m2 dakoppervlak opgenomen.

Hoeveel vierkante meter wateroppervlakte wordt er toegevoegd in plan?

In het plangebied is ten oosten voorzien in de realisatie van een tweede watergang, zodat een privacy eiland kan worden gerealiseerd ten gunste van de bewoners van de Groenhoevelaan, alsmede meer ruimte voor water ten zuiden van de nieuwbouw. Exacte metrages zijn ten tijde van de Nota van Uitgangspunten nog niet nader uitgewerkt.