21 februari 2024

Doel van deze notitie is een korte toelichting te geven over de betrokkenheid van de gemeente op de aspecten groen en water tijdens het ontwerpen van de locatie Almondehoeve.

Januari 2023

Er heeft een ontwerpsessie plaatsgevonden met de ontwikkelaar om de belangrijkste groen- en waterstructuren uit het beleid aan te geven. Dat betreft een Groene verbindingszone langs de A44 en de Pastoorswetering. Verder is er advies gegeven om te bekijken of het huidige groen en oppervlaktewater behouden kunnen worden.

Februari 2023

De projectontwikkelaar heeft een bomeninventarisatie en boomveiligheidsonderzoek laten uitvoeren om te bekijken wat de kwaliteit is van de bomen. Ook heeft de ontwikkelaar een ecologische Quickscan laten uitvoeren, waaruit bleek dat er nader onderzoek nodig was voor de soorten: huismus, vleermuizen, boommarter, steenmarter en rode eekhoorn.

Maart 2023

De gemeente heeft op basis van de bomenonderzoek en rekening houdend met de kwaliteit van de bodem(leven) geadviseerd om bomengroepen te behouden in de huidige tuin en het middengebied. Dit was ook de locatie die uit ecologisch onderzoek kwam als potentieel leefgebied van vleermuizen, boommarter en rode eekhoorn.

April 2023

De ontwikkelaar heeft de eerste plannen geschetst met het behouden van een deel van de bomengroepen in de middengebied. Verder is in de schets het behoud van een deel van de watergangen verwerkt. De gemeente heeft opmerkingen gegeven over het behouden van groeiplaats, waardoor realiseren van parkeervakken onder de bestaande bomen niet haalbaar is.

Juni 2023

De ontwikkelaar heeft een nieuwe plan gepresenteerd met het grotendeels behoud van de bomengroepen en de waterloop in het middengebied. Het behouden van deze waardevolle groeiplaats gaat met het verliezen van de sloot die nu door het gebied heen loopt. Voor het vervallen van deze sloot is watercompensatie tussen de moestuinen en het plangebied opgenomen. De gemeente vindt deze ontwikkeling acceptabel om het waardevolle groengebied ‘het Groene hart’ te kunnen behouden.

Eind juni- begin juli 2023

Het plan wordt verder uitgewerkt zodat er een verbinding ontstaat tussen ‘het Groene hart’ en het - altijd in de plannen al goed opgenomen - groengebied langs de Pastoorswetering. Zo wordt ‘het Groene hart’ verbonden met de andere groengebieden via deze connectie.

November 2023

Het nadere ecologisch onderzoek is gereed. Hieruit blijkt dat er geen beschermde soorten, huismus, vleermuizen, boommarter, steenmarter of rode eekhoorn in het gebied verblijven. Door het behoud van de bestaande bomen in ‘het Groene hart’ blijven er kansen dat deze soorten alsnog hier een leefgebied kunnen vinden.

Februari 2024

In het plan wordt voor het ‘Oegstgeester hofje’ een semi-openbare tuin opgenomen. Dit groen is een extra toevoeging naast het al uitgewerkte ‘Groene hart’ en de groenzone langs de Pastoorswetering. De plannen worden in beeldvorming gepresenteerd aan de raad.