woensdag 26 oktober 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Winkeltijdenverordening Oegstgeest 2022

De raad van de gemeente Oegstgeest;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 september 2022, zaaknummer Z/22/159738/312999;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

 

BESLUIT:

 

de volgende verordening vast te stellen:

 

Winkeltijdenverordening Oegstgeest 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.

Artikel 2 Vrijstelling openingsverbod op z0n- en feestdagen

 • 1.

  Voor de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 06.00 uur tot 22.00 uur een algemene vrijstelling.

 • 2.

  De algemene vrijstelling is niet van toepassing op:

  • a.

   Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december na 19.00 uur;

  • b.

   Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag. Voor deze dagen geldt een vrijstelling van 12.00 uur tot 19.00 uur.

Artikel 3 Ontheffing verbod

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen en zon- en feestdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4 Beslistermijn aanvraag ontheffing

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 5 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  De Verordening winkeltijden Oegstgeest 2013 wordt op de in het eerste lid genoemde datum ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Oegstgeest 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Oegstgeest, gehouden op 20 oktober 2022.

de griffier

drs. F. Kromhout

de voorzitter

E.R. Jaensch

TOELICHTING op de Winkeltijdenverordening Oegstgeest 2022

Op grond van de Winkeltijdenwet (in werking getreden op 1 juli 2013) is het verboden om winkels op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen Gemeenten kunnen zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Begripsbepalingen.

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 2. Vrijstelling openingsverbod op zon- en feestdagen

Op basis van artikel 3 lid 1 van de Wet verleent de gemeenteraad middels deze Verordening vrijstelling van de in artikel 2 van de Wet vervatte verboden.

 

Artikel 3 Ontheffing verbod

Op basis van artikel 3 van de Wet verleent de gemeenteraad middels deze Verordening het college de bevoegdheid om ontheffing te verlenen.

 

Artikel 4 Beslistermijn aanvraag ontheffing

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 5 Overdracht van de ontheffing

De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van het College. Deze tussenkomst geeft het College de gelegenheid om inzicht te krijgen in de ‘handel en wandel’ van de opvolger.

 

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 8 Citeerartikel

Dit artikel behoeft geen toelichting.