woensdag 30 maart 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Indexatie normbedragen onderwijshuisvesting

De door de VNG gepubliceerde normbedragen 2022 voor voorzieningen van de in bijlage lV, deel A, van de modelverordening Voorzieningen huisvesting onderwijs, te verwerken in de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oegstgeest 2021, bijlagen lV en VI.

Bijlage IV – Normbedragen voor vergoeding en indexering

 

Deel A – Indexering

De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

 

A.1. Nieuwbouw en uitbreiding

1

 

Prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen, jaar t,

tweede kwartaal

(bron: CBS, kerncijfers, bouwnijverheid, inclusief btw)

 

MEV, jaar t+1,

bruto investeringen door bedrijven in woningen

(bron: CPB, Middelen en bestedingen)

------------------------------------

*

-------------------------------------

*

-----------------------------------

MEV, jaar t,

bruto investeringen door bedrijven in woningen

(bron: CPB, Middelen en bestedingen)

 

Prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen, jaar t-1,

tweede kwartaal

(bron: CBS, kerncijfers, bouwnijverheid, inclusief btw)

 

1

 

A.2. Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair

1

 

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, jaar t, per 1 juli

(bron: CBS, Kerncijfers,

cijfer van de maand juni jaar t)

 

MEV, jaar t+1

prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie

(bron: CPB, Kerngegevens collectieve sector)

------------------------------------

*

-------------------------------------

*

-----------------------------------

MEV, jaar t,

prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie

(bron: CPB, Kerngegevens collectieve sector)

 

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, jaar t-1, per 1 juli

(bron: CBS, Kerncijfers,

cijfer van de maand juni jaar t-1)

 

1

 

 

Deel B – Normbedragen

Alle in dit deel genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 

A. Nieuwbouw met permanente bouwaard

A.1. Kostencomponenten nieuwbouw

 • 1.

  De financiële normering voor nieuwbouw valt uiteen in de volgende kostencomponenten:

  • a.

   kosten voor terrein;

  • b.

   bouwkosten;

  • c.

   toeslag voor verhuiskosten bij vervangende bouw;

  • [d.

   als het een school voor voortgezet onderwijs betreft, toeslag paalfundering;

  • e.

   als het een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs betreft een toeslag voor het realiseren van een afzonderlijk speellokaal, en

  • f.

   als het een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs betreft, toeslag voor het aanbrengen van een liftinstallatie].

 • 2.

  Als vervangende nieuwbouw wordt gecombineerd met het uitbreiden van een gebouw ter vervanging van een ander gebouw, gelden de bedragen bedoeld in paragraaf B.

 

A.2. Kosten voor terreinen

Het benodigde bouwrijpe terrein wordt door de gemeente, eventueel na aankoop, om niet aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld en het juridisch eigendom wordt aan hen overgedragen. De kosten van een terrein worden opgenomen op het programma, zowel bij aankoop van een terrein als in de situatie dat de gemeente een terrein beschikbaar stelt. De kosten voor het terrein worden bepaald op de in de gemeente gangbare wijze van waarde vaststelling van terreinen. Bij vervangende nieuwbouw behoren de kosten voor het slopen van het oude gebouw tot de kosten voor terreinen.

 

A.3.1. Bouwkosten

 • 1.

  Tot de bouwkosten behoren:

  • a.

   de bouwkosten van het gebouw, inclusief fundering, en

  • b.

   de kosten van de aanleg en inrichting van het schoolterrein.

 • 2.

  De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een bedrag per vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Met deze vergoedingsbedragen moet de in overeenkomstig bijlage III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden gerealiseerd.

 

A.3.2. Bouwkosten school voor basisonderwijs

De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

Startbedrag voor de realisatie van de eerste 350 m2 bvo1

€ 1.338.114

Voor elke volgende m2 bvo

€ 2.290

 

A.3.3. Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs

De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

Startbedrag voor de realisatie van de eerste 670 m 2 bvo , waarin niet begrepen een eventueel speellokaal

€ 2.168.147

Voor elke volgende m 2 bvo , waarin niet begrepen een eventueel speellokaal

€ 2.398

Toeslag voor elk speellokaal

€ 205.718

 

A.3.4. Bouwkosten school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs

De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

Startbedrag, voor de realisatie van de eerste 670 m 2 bvo , waarin niet begrepen een eventueel speellokaal

€ 2.086.491

Voor elke volgende m 2 bvo , waarin niet begrepen een eventueel speellokaal

€ 2.384

Toeslag voor elk speellokaal

€ 205.718

Toeslag liftinstallatie als bij nieuwbouw een liftinstallatie inclusief een schacht wordt aangebracht

€ 202.199

 

A.3.5. Bouwkosten school voor voortgezet onderwijs

 • 1.

  Er is geen onderscheid in de normbedragen tussen nieuwbouw en uitbreiding.

 • 2.

  De vergoeding voor een school voor voortgezet onderwijs bestaat uit:

  • a.

   een startbedrag, afhankelijk van de omvang van de voorziening;

  • b.

   een werkplaatstoeslag, afhankelijk van het profiel in het VMBO;

  • c.

   een bedrag afhankelijk van het aantal vierkante meters, vastgesteld op basis van de toegekende ruimtebehoefte per onderwijssoort, overeenkomstig bijlage III, deel C.

 

Startbedrag =

< 455 m2

€ 0

>= 455 m2 < 2500 m2

€ 669.771

>2500 m2

€ 845.586

 

Werkplaatstoeslag VMBO = Voor de onderwijssoort VMBO met de profielen: bwi , pie , mot, mat, hbr en g een bedrag van € 82.045.

Ruimteafhankelijke vergoeding = Een bedrag per vierkante meter, dat afhankelijk is van de omvang van de voorziening en van de onderwijssoort en bijbehorende profiel

 

 

bvo totaal exclusief gymnastiek

 

<=455 m2

>455 m2

<2.500 m2

 >=2.500 m2

Onderwijssoort

Profielen 

 

 

 

 PRO, HAVO, VWO

 VMBO-TL, VMBO TL-IW

 

€ 3.583

€ 2.126

€ 2.075

 

 VMBO Gemengde leerweg

 

 

bwi , pie , mot, mat

€ 4.115

€ 2.442

€ 2.384

mvi, eo , hbr

€ 4.195

€ 2.490

€ 2.430

zw

€ 3.583

€ 2.126

€ 2.075

g

€ 4.671

€ 2.772

€ 2.706

d&p

€ 3.858

€ 2.290

€ 2.235

 

 VMBO Basisberoepsgerichte/ Kaderberoepsgerichte leerweg

 

bwi , pie , mot, mat

€ 4.302

€ 2.553

€ 2.492

mvi, eo , hbr

€ 4.387

€ 2.603

€ 2.541

zw

€ 3.583

€ 2.126

€ 2.075

g

€ 4.631

€ 2.748

€ 2.682

d&p

€ 3.205

€ 1.902

€ 1.857

 

 VMBO Leerwegondersteunend onderwijs

 

bwi , pie , mot, mat

€ 4.391

€ 2.606

€ 2.543

mvi, eo , hbr

€ 4.558

€ 2.705

€ 2.640

zw

€ 3.583

€ 2.126

€ 2.075

g

€ 4.143

€ 2.459

€ 2.400

d&p

€ 4.021

€ 2.387

€ 2.329

 

bwi = bouwen, wonen en interieur

pie produceren, installeren en energie

mot = mobiliteit en transport

mat = maritiem en techniek

mvi = media, vormgeving en ict

eo = economie en ondernemen

hbr = horeca, bakkerij en recreatie

zw = zorg en welzijn

g = groen

d&p = dienstverlening en producten]

 

A.3.6. Toeslag paalfundering school voor voortgezet onderwijs

 • 1.

  Voor de school voor voortgezet onderwijs is het bedrag van de normkosten gebaseerd op een standaardlocatie. Voor de volgende aanvullende investeringskosten wordt, indien noodzakelijk, een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld:

  • a.

   paalfundering, en

  • b.

   bemaling.

 • 2.

  De aanvullende vergoeding is afhankelijk van de benodigde paallengte in relatie met de omvang van de bouw in bruto vloeroppervlakte en wordt bepaald op basis van de volgende formules:

 

Nieuwbouw en uitbreiding < 1000 m2

Paallengte 1 tot 15 meter € 6.590 + (€ 35 * A)

Paallengte 15 tot 20 meter € 7.016 + (€ 58 * A)

Paallengte 20 meter of langer € 7.833 + (€ 105 * A)

 

Uitbreiding >= 1000 m2

Paallengte 1 tot 15 meter € 8.047 + (€ 12 * A)

Paallengte 15 tot 20 meter € 10.496 + (€ 31 * A)

Paallengte 20 meter of langer € 15.939 + (€ 64 * A)

 • 3.

  Als de grondwaterstand minder dan 1 meter onder het maaiveld ligt, is bemaling noodzakelijk en wordt een aanvullend bedrag per vierkante meter goedgekeurde terreinoppervlakte toegekend. De vergoeding bedraagt € 22 per vierkante meter terrein.]

 

A.3.7. Toeslag voor verhuiskosten bij vervangende nieuwbouw.

 • 1.

  Als een school tijdens de realisatie van vervangende nieuwbouw gebruik kan blijven maken van het bestaande schoolgebouw, bestaat aanspraak op bekostiging van de verhuiskosten voor één verhuizing.

 • 2.

  Als een school tijdens de realisatie van vervangende nieuwbouw tijdelijk op een andere locatie moet worden gehuisvest, bestaat aanspraak op bekostiging van de verhuiskosten voor twee verhuizingen.

 • 3.

  De vergoeding wordt vastgesteld op feitelijke kosten.

 

B. Uitbreiding met permanente bouwaard

B.1. Reikwijdte

Deze paragraaf is van toepassing op de uitbreiding van de huisvesting in permanente bouwaard van een school voor basisonderwijs [of een speciale school voor basisonderwijs] tot 1035 vierkante meter bruto vloeroppervlakte [en van een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs tot 1000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte]. Op overige uitbreidingen is paragraaf A overeenkomstig van toepassing.

 

B.2. Kosten terrein

Als uitbreiding van het terrein noodzakelijk is, is het bepaalde in A.2 overeenkomstig van toepassing op het vaststellen van de kosten voor het voor uitbreiding benodigde terrein.

 

B.3.1. Bouwkosten

 • 1.

  Tot de bouwkosten behoren:

  • a.

   de bouwkosten van het gebouw, en

  • b.

   kosten voor extra aanleg en inrichting van een deel van het schoolterrein.

 • 2.

  De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een bedrag per vierkante meter. Met deze vergoedingsbedragen moet de overeenkomstig bijlage III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden gerealiseerd.

 

B.3.2. Bouwkosten school voor basisonderwijs

De vergoeding voor een basisschool wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:

Startbedrag bij uitbreidingen van 115 m2 bvo of groter

€ 195.953

Startbedrag bij uitbreidingen van 55 tot 115 m2 bvo

€ 130.636

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo

€ 2.610

 

 

B.3.3. Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs

De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:

Startbedrag bij uitbreidingen van 105 m2 bvo of groter

€ 201.511

Startbedrag bij uitbreidingen van 50 tot 105 m2 bvo

€ 134.341

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo , waarin niet begrepen een eventueel speellokaal

€ 2.662

Toeslag voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo ) in combinatie met uitbreiding van de school

€ 234.928

Vergoeding voor elk afzonderlijk speellokaal, zonder gelijktijdige uitbreiding van de school

€ 431.929

 

B.3.4. Bouwkosten school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs

De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of speciaal of voortgezet speciaal onderwijs wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:

Startbedrag bij uitbreidingen van 96 m2 bvo of groter

€ 182.510

Startbedrag bij uitbreidingen van 50 tot 96 m2 bvo

€ 121.673

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo , waarin niet begrepen een eventueel speellokaal

€ 2.668

Toeslag voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo ) in combinatie met uitbreiding van de school

€ 205.718

Vergoeding voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo ), zonder gelijktijdige uitbreiding van de school

€ 431.929

Toeslag liftinstallatie als bij uitbreiding een liftinstallatie inclusief een schacht wordt aangebracht

€ 243.040

 

B.3.5. Toeslag paalfundering school voor voortgezet onderwijs

Het bepaalde in A.3.6 is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de omvang van de vergoeding voor paalfundering en bemaling bij uitbreiding.

 

C. Tijdelijke voorziening

C.1. Vergoedingsbedragen tijdelijke voorzieningen

 • 1.

  De vergoedingsbedragen voor tijdelijke voorzieningen zijn afgestemd op de investeringslasten van voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen:

  • a.

   nieuwbouw van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw als hoofdlocatie;

  • b.

   uitbreiding van een permanente hoofdlocatie met een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw, en

  • c.

   uitbreiding van bestaande voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid wordt rekening gehouden met het bekostigen van een tijdelijke voorziening door middel van huur van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw.

 

C.2. Kosten voor terreinen

Als een tijdelijke voorziening niet gerealiseerd kan worden op het aanwezige terrein, worden de kosten voor het benodigde terrein bepaald overeenkomstig A.2.

 

C.3.1. Nieuwbouw als hoofdlocatie/uitbreiding van permanente hoofdlocatie

De vergoeding voor een tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag en een bedrag per vierkante meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de kosten van herstel en inrichting van terreinen, de kosten van paalfundering en de eenmalige aansluitkosten op nutsvoorzieningen.

 

C.3.2. Vergoeding basisschool [ en speciale school voor basisonderwijs ]

De vergoeding voor een basisschool [en een speciale school voor basisonderwijs] wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

Startbedrag bij nieuwbouw van 80 m2 bvo of groter

€ 76.203

Startbedrag bij nieuwbouw van 40 tot 80 m2 bvo

€ 50.802

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo

€ 1.873

 

C.3.3. Vergoeding school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs

 • 1.

  De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

Startbedrag bij nieuwbouw van 80 m2 bvo of groter

€ 79.869

Startbedrag bij nieuwbouw van 40 tot 80 m2 bvo

€ 53.972

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo

€ 1.835

 • 2.

  Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en voor tijdelijke verhuizing van de leerlingen.

 

C.3.4. Vergoeding school voor voortgezet onderwijs

De vergoeding voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis van de vergoedingsformule € 1.140 * A + € 78.377 , waarbij A het overeenkomstig bijlage III, deel C, bepaalde aantal vierkante meter bruto vloeroppervlakte aan tijdelijke huisvesting is.]

 

C.4.1. Uitbreiding van bestaande tijdelijke voorzieningen primair en speciaal of voortgezet speciaal onderwijs

 • 1.

  De vergoeding voor uitbreiding bestaande tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag en een bedrag per vierkante meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de toeslag voor paalfundering en de toeslag voor herstel en inrichting van terreinen.

 • 2.

  Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en voor tijdelijke verhuizing van de leerlingen.

 

C.4.2. Vergoeding basisschool [en speciale school voor basisonderwijs]

De vergoeding voor een basisschool [en een speciale school voor basisonderwijs] wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

Startbedrag bij uitbreiding van 80 m2 bvo of groter

€ 42.835

Startbedrag bij uitbreiding van 40 tot 80 m2 bvo

€ 28.556

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo

€ 1.962

 

C.4.3. Vergoeding school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs

De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

Startbedrag bij uitbreiding van 80 m2 bvo of groter

€ 43.432

Startbedrag bij uitbreiding van 40 tot 80 m2 bvo

€ 28.955

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo

€ 1.940

 

C.5. Huur van voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen

Huur van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening en huur van een bestaand gebouw worden vergoed op basis van de werkelijke kosten.

 

D. Eerste inrichting

D.1.1. Vergoeding onderwijsleerpakket en meubilair

Het bedrag van de vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair wordt bepaald aan de hand van het verschil tussen de al toegekende investeringsbedragen en de nieuw berekende vergoeding.

 

D.1.2. Vergoeding basisschool

De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

Startbedrag, incl. 200 m2 bvo

€ 42.563

Voor elke volgende m2 bvo

€ 149

 

D.1.3. Vergoeding speciale school voor basisonderwijs

De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

Startbedrag, incl. 250 m2 bvo

€ 90.303

Voor elke volgende m2 bvo

€ 154

 

D.1.4. Vergoeding school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt bepaald op basis van de volgende bedragen :

Startbedrag

€ 319.462

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo

€ 219

 

D.1.5. Vergoeding speellokaal speciale school voor basisonderwijs en school voor speciaal onderwijs

De vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair voor de inrichting van een speellokaal voor een speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs bedraagt € 8.241 .

 

D.2. School voor voortgezet onderwijs

 • 1.

  De vergoeding voor eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair is gekoppeld aan de toe te kennen voorziening nieuwbouw, uitbreiding en ingebruikneming, niet zijnde ingebruikneming ter vervanging van een bestaand gebouw. Aanspraak op deze vergoeding bestaat als de eerste inrichting nog niet eerder door het rijk of de gemeente is bekostigd. De hoogte van de vergoeding wordt berekend door vast te stellen het verschil tussen de al toegekende vergoeding en de vergoeding die is vastgesteld op basis van de te realiseren bruto vloeroppervlakte per onderwijssoort. De vergoeding per onderwijssoort wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:

 

Onderwijssoort

per m2 bvo

Praktijkonderwijs

€ 337

VMBO Theoretische leerweg (TLW)

€ 176

VMBO Theoretische leerwegondersteunend onderwijs (TLW-LWOO)

€ 176

VMBO- Profiel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

€ 431

VMBO- Profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE)

€ 431

VMBO- Profiel Mobiliteit en Transport (M&T)

€ 431

VMBO- Profiel Maritiem en Techniek ( MaT )

€ 431

VMBO- Profiel Media, Vormgeving en ICT (MVI)

€ 251

VMBO- Profiel Economie en Ondernemen (E&O)

€ 251

VMBO- Profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

€ 834

VMBO- Profiel Zorg-Welzijn (Z&W)

€ 411

VMBO- Profiel Groen

€ 431

VMBO- Profiel Dienstverlening en Producten (D&P)

€ 176

HAVO

€ 176

VWO

€ 176

 

 • 2.

  Als in plaats van uitbreiding van het schoolgebouw medegebruik van een voor een school bestemd gebouw wordt gevorderd, wordt inventaris slechts toegekend als de inventaris in de voor medegebruik aangewezen ruimte ontbreekt of niet geschikt is.]

 

E. Lokalen bewegingsonderwijs

 

E.1. Bouwkosten nieuwbouw

 • 1.

  De vergoeding van de bouwkosten voor nieuwbouw van een lokaal bewegingsonderwijs met een netto speeloppervlakte van 252 vierkante meter bedraagt € 1.406.696 als deze op het schoolterrein gerealiseerd kan worden, of € 1.435.147 als deze op een afzonderlijk terrein gerealiseerd wordt. In deze vergoeding zijn opgenomen de kosten van fundering op staal en inrichting van het terrein.

 • [2.

  Scholen met lichamelijk gehandicapte leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen wordt een toeslag toegekend van 50 vierkante meter. Het normbedrag van deze toeslag is € 141.112 .]

 • 3.

  Als paalfundering noodzakelijk is wordt een toeslag gegeven op basis van de volgende bedragen:

Paallengte

Vergoeding

Vergoeding bij ruimten LG en MG

1<15m

€ 28.294

€ 35.675

15<20m

€ 39.005

€ 49.407

>20m

€ 54.781

€ 71.105

 

E.2. Uitbreiding

Het bepaalde in E.1, eerste lid, is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs. Bij lokalen bewegingsonderwijs met een oefenvloer van 140 vierkante meter netto speeloppervlakte of minder, kan de oefenvloer worden uitgebreid tot een oppervlakte van 252 vierkante meter. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:

Uitbreiding

Normbedrag

Paallengte

 

 

1 < 15 meter

15 < 20 meter

> 20 meter

112 t/m 120 m2

€ 326.828

€ 12.667

€ 21.940

€ 35.869

121 t/m 150 m2

€ 397.304

€ 15.839

€ 27.417

€ 44.836

 

E.3.1. OLP/meubilair school voor basisonderwijs [ en speciaal basisonderwijs ]

De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal bewegingsonderwijs voor een basisschool [of een speciale school voor basisonderwijs] bedraagt € 57.021.

 

E.3.2. OLP/meubilair school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs

De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal bewegingsonderwijs voor een school voor speciaal onderwijs of voor voortgezet speciaal onderwijs bedraagt € 57.021.

 

E.3.3. Meubilair/leer- en hulpmiddelen school voor voortgezet onderwijs

De vergoeding voor de eerste inrichting meubilair of leer- en hulpmiddelen voor een lokaal bewegingsonderwijs voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:

 

Meubilair

Leer- en hulpmiddelen

Totaal

Eerste lokaal

€ 1.204

€ 71.813

€ 73.017

Tweede lokaal

€ 1.204

€ 56.020

€ 57.224

Derde lokaal

€ 1.204

€ 24.355

€ 25.559

Oefenplaats 1

0,00

€ 15.860

 

Oefenplaats 2

0,00

€ 1.831

 

 

E.4. Medegebruik/huur van een niet-eigen voorziening

Naast bewegingsonderwijs in een eigen lokaal van de school is ook bewegingsonderwijs mogelijk in een bestaand lokaal bewegingsonderwijs door middel van:

 

 • a.

  medegebruik van een gebouw van een andere school of de gemeente, of

 • b.

  huur van een gebouw van een commerciële exploitant.

 

F. Verhoging vergoedingen

 

F.1. Verhoging normbedragen

De normbedragen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, kunnen door burgemeester en wethouders worden verhoogd met een toeslag van ten hoogste [percentage tussen 5 en 10%] als de voorziening zonder deze verhoging door bijzondere lokale omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gerealiseerd.

 

F.2. Verhoging feitelijke kosten

De vergoeding van de feitelijke kosten als bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt gebaseerd op de door burgemeester en wethouders goedgekeurde offerte en verhoogd met [vast bedrag of percentage (bijvoorbeeld 8 procent)]voor de kosten van technische advisering, voor zover het een voorziening betreft als bedoeld in artikel 2, onder b en c.

 

G.1. Huur sportvelden

 • 1.

  Een school voor voortgezet onderwijs maakt aanspraak op een vergoeding van de huur van een sportveld voor maximaal 8 weken per jaar. De vergoeding voor deze kosten bedraagt voor de periode van 8 weken € 23 per klokuur.

 • 2.

  Aanspraak op vergoeding als bedoeld in het eerste lid bestaat uitsluitend als de school voor voortgezet onderwijs niet beschikt over een eigen sportveld en geen gebruik maakt van een sportveld dat door de gemeente is gefinancierd.

Bijlage VI behorende bij de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oegstgeest 2021

 

Huisvestings- en investeringsplan

 

Het huisvestings- en investeringsplan wordt afgeleid van het door de Raad op grond van art 6 vastgesteld Integraal huisvestingsplan.

Voor de in het investeringsplan opgenomen voorziening wordt het betrokken schoolbestuur op grond van art 6a geacht een aanvraag te hebben ingediend en blijven de voorschriften voor de beoordeling van aanvragen, als bedoeld in de atikelen 7 tot en met 10, buiten toepassing. Het investeringsplan heeft daarmee vooral een adminstratieve funktie om de positie van aanvragen voor voorzieningen, die als project zijn opgenomen in het meerjaren uitvoeringsprogramma, te markeren ten opzichte van aanvragen voor voorzieningen die geen onderdeel vormen van het uitvoeringsprogramma. Zo blijven voor de voorzieningen opgenomen in het investeringsplan de criteria voor de vaststelling van de noodzaak en de financiele normering buiten toepassing.

 

Aan de opname van een voorziening in het investeringsplan kunnen geen rechten worden ontleend als het gaat om de toekenning van een gemeentelijke vergoeding. Daarvoor is een beschikking in het kader van de vaststelling door het college van B&W van het meerjaren uitvoeringsprogramma vereist, alsmede een met het betrokken schoolbestuur aan te gane uitvoeringsovereenkomst (‘afsprakenbrief’).

 

Op basis van een periodieke evaluatie en na op overeenstemming gericht overleg met de schoolbesturen kan het investeringsplan als onderdeel van het meerjaren huisvestingsplan worden aangepast op basis van een daartoe strekkend besluit van de raad.

 

Meerjaren investeringsraming 2021-2036

jaar

school

voorziening

investering

2021

VSO Leo Kanner

nieuwbouw

19.265.00

2022

De Vogels

onderzoek huisvesting

31.476

2022

SO Leo Kanner

onderzoek huisvesting

31.476

2023

De Kring Willibrord

onderzoek huisvesting

31.476

2024

GD Terwee

renovatie /uitbreiding

11.020.000

2024

Rijnlands Lyceum

onderzoek huisvesting

31.476

2025

De Vogels

upgrade

1.920.036

2025

SO Leo Kanner

Nieuwbouw / uitbreiding

5.665.680

2025

J. de Witte / Dalton

onderzoek huisvesting

62.952

2026

De Kring: Willibrord

upgrade

1.510.848

2027

Rijnlands Lyceum

verduurzaming

5.088.620

2027

Teylingen college

onderzoek huisvesting

31.476

2028

J. de Witte/Dalton

verduurzaming

1.668.228

2028

Montessorischool

onderzoek huisvesting

31.476

2029

Hofdijckschool

onderzoek huisvesting

31.476

2030

Teylingen college

verduurzaming

2.591.524

2030

De Lichtwijzer

gebouwonderzoek

31.476

2031

Montessorischool

verduurzaming

1.762.656

2031

De Kring: Rembrandt

gebouwonderzoek

31.476

2031

SO Leo Kanner

gebouwonderzoek

31.476

2032

Hofdijckschool

upgrade

1.720.688

2033

Het Dok

gebouwonderzoek

31.476

2033

De Lichtwijzer

verduurzaming

713.456

2034

De Kring: Rembrandt

upgrade

1.865.478