dinsdag 30 mei 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening verrekening boetes Wet inburgering gemeente Oegstgeest 2023

De raad van de gemeente Oegstgeest;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 maart 2023;

 

Overwegende dat:

 

 • De Wet inburgering 2021 de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen tijdens hun inburgering bij de gemeente heeft belegd;

 • Artikel 121 van de Gemeentewet de gemeenteraad de bevoegdheid geeft om een verordening te maken over onderwerpen die in wetten, algemene maatregelen van bestuur of provinciale verordeningen staan voor zover zij niet in strijd zijn met wetten, algemene maatregelen van bestuur of provinciale verordening;

 • De gemeenteraad met deze verordening van deze bevoegdheid gebruik maakt;

Besluit

Besluit vast te stellen de Verordening verrekening boetes Wet inburgering gemeente Oegstgeest 2023.

Artikel 1. Begrippen

 • College: college van burgemeester en wethouders;

 • Inburgeringsplichtige; de inwoner die volgens artikel 3 van de Wet inburgering 2021 inburgeringsplichtig is;

 • Inburgeringsplicht; de inburgeringsplichtige is verplicht om binnen 3 jaar de Nederlandse taal te leren en om de Nederlandse samenleving te leren kennen;

 • Wet: de Wet inburgering 2021.

Artikel 2. Verrekenen boete met de algemene bijstandsuitkering

 • 1.

  Het college kan de bestuurlijke boete die het volgens de wet aan de inburgeringsplichtige oplegt, verrekenen met de algemene bijstandsuitkering.

 • 2.

  Onder verrekenen wordt in dit artikel verstaan verrekenen zoals geregeld in artikel 4.93 van de Awb.

Artikel 3. Ingangsdatum en titel verordening

 • 1.

  Deze verordening gaat in de dag na publicatie

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening verrekening bestuurlijke boete Wet inburgering gemeente Oegstgeest 2023’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 april 2023,

De griffier,

F. Kromhout

De voorzitter,

E.R. Jaensch

Toelichting  

Algemene toelichting

De Wet inburgering 2021 geeft de gemeenteraad geen bevoegdheid om boetes te verrekenen met de algemene bijstandsuitkering. In deze verordening wordt de bevoegdheid om boetes te verrekenen met de algemene bijstandsuitkering geregeld.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1. Begrippen

Alle begrippen die in deze verordening staan en die niet zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet inburgering 2021, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet.

 

Artikel 2. Verrekenen boete met de algemene bijstandsuitkering

2.1 Dit artikel geeft het college de bevoegdheid om een boete die door het college is opgelegd aan de inburgeringsplichtige te verrekenen met de algemene bijstandsuitkering. Hierdoor hoeft het college de boete niet met een aanmaning en een dwangbevel (vergelijk artikel 5:10 Awb en artikel 4:117 Awb) in te vorderen.

 

Artikel 4:93 lid 1 Awb bepaalt dat verrekening van een geldschuld met een bestaande vordering alleen gebeurt als in de bevoegdheid daartoe bij wettelijk voorschrift is voorzien. Een raadverordening is een wettelijk voorschrift in de zin van artikel 4:93 lid 1 Awb. Hoewel de oude Wet Inburgering 2007een apart voorschrift bevatte (artikel 44) op grond waarvan het college de bestuurlijke boete kan verrekenen met algemene bijstand, is een dergelijk voorschrift in de nieuwe wet niet teruggekeerd. Uit de wetgeschiedenis blijkt echter niet dat dit een bewuste keuze is geweest van de werkgever. Daarom levert de bepaling over de verrekening met de bijstandsuitkering in deze verordening geen strijd op met de Wet Inburgering en wordt voldaan aan de voorwaarde van artikel 121 van de Gemeentewet.