donderdag 31 augustus 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023

De raad van de gemeente Oegstgeest;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023;

 

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023

(eerste wijzigingsverordening onroerende-zaakbelastingen 2023)

Artikel I

Artikel 5 van de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt :

  • 1.

   voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1081%

  • 2.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,630%

 • 2.

  Belastingaanslagen van € 5 of minder worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op één aanslag verschuldigde bedragen voor belastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023.

Artikel III

Deze verordening wordt aangehaald als “eerste wijzigingsverordening onroerende-zaakbelastingen 2023”.

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 22 juni 2023,

de Griffier,

de Voorzitter,