dinsdag 19 juli 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het reserveren van een parkeerplaats voor een deelauto aan Rustenburgertuin ter hoogte ter hoogte van basisschool Het Dok

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

 • de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 2 en 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • de bepalingen in artikelen 12 t/m 37 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021, de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte;

Overwegende dat:

De firma Greenwheels op 01 juni 2022 een verzoek heeft ingediend tot het krijgen van een gereserveerde parkeerplaats aan de Rustenburgertuin ter hoogte van basisschool Het Dok voor één van haar voertuigen;

 • dat de firma Greenwheels aanbieder is van zogenaamde deelauto’s;

 • dat deelauto’s worden gebruikt door verschillende bestuurders die hiervoor een abonnement afsluiten met een aanbieder, in dit geval Greenwheels;

 • dat het verzoek wordt ingegeven door een sterk toenemende vraag naar deelauto’s;

 • dat het hier deelauto’s betreft met een vaste standplaats;

 • dat met het aanbieden van deelauto’s de gevolgen van het verkeer voor het milieu worden beperkt;

 • dat inzet en gebruik van deelauto’s kan leiden tot een meer doelmatig energiegebruik en een lage parkeerdruk;

 • dat de parkeerlocatie goed en ( sociaal) veilig bereikbaar is voor voetgangers en fietsers;

 • dat er in de directe nabijheid voldoende parkeerruimte beschikbaar blijft voor overige voertuigen;

 • deze locatie zo bepaald is dat er zo min mogelijk hinder is voor de bewoners;

 • dat de gemeente daarvoor gebruikmaakt van bestaande openbare parkeervoorzieningen;

 • dat voor de voorgenomen locatie van de parkeerplaats geldt dat de parkeerdruk in de directe omgeving laag is;

 • dat het belang van de inzet van deelauto’s- gelet op de voordelen daarvan- prevaleert boven dat het niet meer algemeen kunnen gebruiken van de parkeerplaats.

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef Nationale politie, 8 juli 2022 akkoord

BESLUITEN:

 • Een parkeerplaats aan de Rustenburgertuin ter hoogte van basisschool Het Dok aan te wijzen als parkeerplaats voor deelauto’s door het plaatsen van een bord model E08 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord met de tekst “deelauto” een en ander conform locatiebepaling parkeerplaats deelauto.

Bijlage: locatiebepaling parkeerplaats deelauto, maakt onderdeel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Reserveren Greenwheels parkeerplaats Rustenburgertuin t.h.v. basisschool Het DOK

Verkeersbord E08 met onderbord ‘‘deelauto’’. Bij plaatsing wordt het oranjeparkeervak gereserveerd. De huidige Greenwheels plaatsen in Oegstgeest worden regelmatig gebruikt en een aantal daarvan lopen tegen hun maximum aan. Om het autodelen en deze dienstverlening verder te stimuleren wil de gemeente onderstaande locatie reserveren voor een nieuw Greenwheels voertuig.