dinsdag 7 februari 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het intrekken van het verkeersbesluit voor het aanwijzen van een laad- en losgelegenheid en het verplaatsen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Ommevoort 1 en Korenbloemlaan 1 te Oegstgeest

2022-62/ Z/18/114257

Overwegingen ten aanzien van dit besluit:

Bij besluit van 1 augustus 2019 hebben wij een laad- en losgelegenheid aangewezen aan de Ommevoort in Oegstgeest, tegenover het adres Ommevoort 1, door het plaatsen van het bord E07 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna; RVV 1990) en hebben wij besloten de algemene gehandicaptenparkeerplaats tegenover Ommevoort 1 en tegenover Korenbloemlaan 1 te verplaatsen. Dit verkeersbesluit is genomen in verband met de bevoorrading van de aan de Ommevoort gevestigde winkels, met name de Jumbo supermarkt.

Bij besluit van 14 april 2020 hebben wij het daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 31 mei 2021 heeft de rechtbank het daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld;

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak d.d. 16 maart 2022 het besluit op bezwaar d.d.14 april 2020 vernietigd en ons opgedragen een nieuw besluit op de bezwaren te nemen.

Het verkeersbesluit luidt derhalve als volgt:

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021, de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte;

Overwegende dat:

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de daarin opgenomen overwegingen, en gelet op de destijds ingebrachte bezwaren, hebben wij de situatie rond het parkeren van vrachtauto’s bij de Ommevoort 1 opnieuw beoordeeld. Wij zijn nu van mening dat, gelet op de situatie ter plaatse, de mogelijkheid voor vrachtauto’s om inpandig bij de Jumbo te laden en te lossen, en de belangen van de omwonenden zoals het voorkomen van onevenredige hinder door het motorgeluid van wachtende vrachtauto’s, er onvoldoende reden is om het verkeersbesluit te handhaven. Wij besluiten daarom het verkeersbesluit in te trekken.

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef Nationale politie, 26 januari 2023 is akkoord.

BESLUITEN:

 • -

  Door een langdurig participatietraject en bezwarentermijn is het verkeersbesluit nooit uitgevoerd. Het verkeersbesluit met nummer: 2020-04 d.d. 14 april 2020 en kenmerk Z/18/114257 wordt hierbij ingetrokken.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

teammanager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaalt op grond van artikel 8:113, tweede lid, van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) dat tegen het te nemen nieuw besluit alleen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kan worden ingesteld