maandag 3 april 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling



Verkeersbesluit voor het intrekken van het instellen van eenrichtingsverkeer (uitgezonderd fietsen en bromfietsers) ter hoogte van Zandbergenstraat nr. 1 en Van Egmondstraat nr. 16 te Oegstgeest

Nummer besluit: 2023-11

Decos: Z/22/155761

Datum besluit: 16 maart 2023

Overwegingen ten aanzien van dit besluit:

Bij besluit van 6 juli 2022 hebben wij eenrichtingsverkeer aangewezen op de Zandbergenstraat ter hoogte van nr. 1 en de Egmondstraat ter hoogte van nr. 16, door het plaatsen van het bord C02 en C03 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna; RVV 1990). Dit verkeersbesluit is genomen in verband met afspraken met de omliggende buurt bij de aanleg van de wijk.

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Naar aanleiding van het bezwaarschrift hebben wij de verkeerssituatie opnieuw beoordeeld, mede gelet op het indertijd gegeven advies van de gemachtigde van de korpschef Nationale politie. In dat advies is aangegeven dat positief op het voornemen tot het instellen van eenrichtingverkeer wordt geadviseerd. Daarbij is aangegeven dat een gevolg van het instellen van een eenrichtingsweg vaak leidt tot een verhoging van de maximum snelheid. Om dit tegen te gaan zal de wegbeheerder passende en snelheids-remmende maatregelen moeten treffen.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het treffen van snelheids-remmende maatregelen in het betreffende gebied Zandbergenstraat en Van Egmondstraat de veiligheid niet vergroot en het instellen eenrichtingverkeer met die maatregelen ongewenst is.

Nu wij geen snelheids-remmende maatregelen zullen treffen, kan, gezien het advies van de korpschef, het verkeersbesluit niet in stand blijven en moet dit worden ingetrokken.

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef Nationale politie, 16 maart 2023 is akkoord.

Besluit

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021, de bevoegdheid tot het nemen en intrekken van een verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte;

BESLUITEN:

 • -

  Het verkeersbesluit met nummer: 2022-17 d.d. 28 juni 2022 en kenmerk Z/22/155761 wordt hierbij ingetrokken.

Situatietekening Zandbergenstraat

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden gemaakt door belanghebbenden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gewaagd. Een voorlopige voorziening kunt u aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Ook kunt u dit verzoek digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden. Voor het vragen van een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.