vrijdag 20 mei 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het intrekken van het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan Jac. P Thijsselaan ter hoogte van Eli Heimanshof 52 te Oegstgeest

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

  • de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

  • de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

  • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

  • de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Oegstgeest waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte.

Overwegende dat:

  • Op 23 februari 2022 het verkeersbesluit met nummer 2022-09 is genomen voor het aanwijzen van één parkeerplaats en het plaatsen van twee laadpalen aan de Jac. P. Thijssenlaan nabij Eli Heimanshof 52;

  • hierop heeft Alliander aangegeven dat de hoofdkabel te ver weg ligt van deze locatie om de aansluiting te realiseren;

  • Alliander besloten heeft om bij ParknCharg een locatieherziening in te dienen;

  • Op grond van deze overwegingen is besloten om de locatie te herzien;

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef Nationale politie, 03 mei 2022 is akkoord.

BESLUITEN:

Het verkeersbesluit “Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats opladen elektrisch voertuigen aan de Jac. P. Thijsselaan nabij Eli Heimanshof 52” (nummer: 2022-09) d.d. 23 februari 2022 kenmerk Z/22/153610 in te trekken en de laadpalen en de genoemde bebording niet te plaatsen. In dit verkeersbesluit was besloten om twee laadpalen en vier parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Jac. P Thijsselaan nabij Eli Heimanshof 52 in te stellen.

Bijlage: locatiebepaling laadpaal, maakt onderdeel uit van dit besluit.

Verkeersbord E4 met onderbord opladen elektrische voertuigen en onderbord pijlen (OB504). Bij plaatsing wordt het oranje parkeervak gereserveerd. Als de vraag naar laden hoog wordt, dan wordt ook het paarse parkeervak gereserveerd. Indien de vraag naar laden bij beide parkeervakken (oranje en paars) dusdanig hoog is, wordt ook één van de rode parkeervakken gereserveerd waar tevens een nieuw verkeersbord E4 met onderbord opladen elektrische voertuigen en onderbord pijlen (OB504) wordt gerealiseerd.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

teammanager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.