woensdag 17 augustus 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het intrekken aanwijzen parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen aan Regentesselaan ter hoogte van nummer 1 te Oegstgeest

Nummer besluit: 2022-44

Decos: Z/22/159033

Datum besluit: 9 augustus 2022

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

  • de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

  • de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

  • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

  • de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Oegstgeest waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte.

Overwegende dat:

  • Op 15 juni 2022 het verkeersbesluit met nummer 2022-28 en kenmerk Z/22/157117 is genomen voor het aanwijzen van één parkeerplaats en het plaatsen van één laadpaal ter hoogte van Regentesselaan 1;

  • hierop heeft ondernemer 1 aangegeven dat de beoogde laadpaal een belemmering vormt voor de toegankelijkheid van zijn winkel, doelend op de parkeermogelijkheden van zijn klanten;

  • hierop heeft ondernemer 2 aangegeven dat de betreffende parkeerplaats regelmatig wordt gebruikt door haar patiënten. Patiënten die kwetsbaar, angstig of invalide zijn (betreft een psychotherapiepraktijk). Daarnaast wordt er vanuit de praktijk waarde gehecht aan een hoge mate aan privacy/anonimiteit en dat dit aspect wegvalt met de komst van een laadpaal.

  • Gemeente besloten heeft om bij ParknCharg een locatieherziening in te dienen;

  • Op grond van deze overwegingen is besloten om de locatie te herzien;

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef Nationale politie, 14 juli 2022 is akkoord.

BESLUITEN:

Het verkeersbesluit “Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats opladen elektrisch voertuigen ter hoogte van Regentesselaan 1 met nummer: 2022-28, d.d. 15 juni 2022 en kenmerk Z/22/157117 in te trekken en de laadpaal en de genoemde bebording niet te plaatsen. In dit verkeersbesluit was besloten om één laadpaal en twee parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van de Regentesselaan 1 in te stellen.

Bijlage: locatiebepaling laadpaal, maakt onderdeel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

teammanager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

De Regentesselaan thv nummer 1 – Aanvraag nieuwe laadpaal

Verkeersbord E4 met onderbord opladen elektrische voertuigen en onderbord pijlen (OB504). Bij plaatsing wordt het oranje parkeervak gereserveerd. Als de vraag naar laden hoog wordt, dan wordt ook het paarse parkeervak gereserveerd.

Afbeelding/Illustratie PARKnCHARGE