maandag 1 mei 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het instellen van voorrangskruispunten en een vrijliggend fietspad (doorfietsroute) in een 30 km/zone aan Valkenburgerweg - Rhijnhofweg te Oegstgeest

Nummer besluit: 2022-65 / Decos: Z/22/165371

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikel 2 en artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021, de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte;

Overwegende dat:

 • -

  het volgens de basiskenmerken wegontwerp niet gebruikelijk is om de voorrang te regelen in een 30 km/zone. Echter, de gemeente daar gemotiveerd van afwijkt om het fietsverkeer op de doorfietsroute te stimuleren en het ASVV 2021 (16.2.19 Driehoeksmarkeringen) het mogelijk maakt om een combinatie van B6 borden met haaientanden toe te passen bij kruispunten met een vrijliggend (brom)fietspad en het betreffende (brom)fietspad wordt gekenmerkt als doorfietsroute;

 • -

  op de doorfietsroute enkel een voorrangsregeling van kracht is ter hoogte van het kruispunt Rhijnhofweg – Kronenburg - Arendsduin;

 • -

  in de huidige situatie niet gesproken kan worden van eenduidige voorrangssituaties voor fietsers die van de doorfietsroute gebruik maken;

 • -

  de praktijk uitwijst dat fietsers op de route vaak voorrang nemen ter hoogte van de genoemde kruispunten het geen naar verwachting samenhangt met het feit dat de betreffende route reeds een uitstraling heeft als een doorfietsroute;

 • -

  als gevolg hiervan gevaarlijke en derhalve onwenselijke verkeersituaties kunnen ontstaan aangezien het voorrangsregime niet voldoet aan het verwachtingspatroon van (fiets) bestuurders;

 • -

  de gemeente op basis van deze constatering het wenselijk acht om maatregelen te nemen waarmee zowel de verkeersveiligheid van het fietsverkeer wordt gewaarborgd als de functie van de route als doorfietsroute wordt benadrukt (overeenkomstig huidig gebruik);

 • -

  in dat verband het wenselijk wordt geacht om bij de kruispunten op de doorfietsroute een voorrangsregeling in te stellen waarbij het fietsverkeer voorrang geniet ten opzichte van het kruisende verkeer;

 • -

  de doorfietsroute voornamelijk zijaansluitingen kruist met een lage verkeersdruk en het hierbij wenselijk is om de doorfietsroute voorrang te geven op deze zijaansluitingen om de doorstroming van de route te waarborgen;

 • -

  met de te treffen maatregelen een aantrekkelijke en veilige doorfietsroute wordt gerealiseerd tussen verschillende woon- en werkgebieden welke goed aansluit bij de omgeving;

 • -

  de te treffen maatregelen niet leiden tot onveilige verkeersituaties of significant langere reistijden voor het overige verkeer;

 • -

  de doorfietsroutes herkenbare, directe en hoogwaardige fietsroutes zijn, met voldoende concurrentiekracht ten opzichte van de auto, waar fietsers op een vlotte en veilige manier van en naar de plaats van bestemming kunnen rijden;

 • -

  de doorfietsroute door Oegstgeest loopt over de Valkenburgerweg - Rhijnhofweg en een belangrijke fietsroute vormt van Leiden naar Katwijk (en vice versa);

 • -

  de betreffende doorfietsroute een belangrijke drager is voor Oegstgeest waar met name in de spitsperioden veel fietsers gebruik van maken, en in dat verband behoort tot het hoofdfietsroutenetwerk van Oegstgeest;

 • -

  het in dat kader belangrijk is dat het hoofdfietsroutenetwerk beschikt over een als zodanig herkenbare uniforme en comfortabele inrichting;

 • -

  het stimuleren van het fietsgebruik voordelen heeft voor de gezondheid van de gebruikers;

 • -

  dat de genoemde wegen in de gemeente Oegstgeest liggen;

 • -

  dat deze wegen bij de gemeente Oegstgeest in eigendom en beheer zijn;

 • -

  gezien het voorgaand en het gestelde in artikel 21 van het BABW juncto artikel 2 Wvw 1994 kan worden opgemerkt dat het nemen van de onderhavige verkeersmaatregelen strekt tot;

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef Nationale politie, 14 april 2023 akkoord

BESLUITEN:

 • -

  De doorfietsroute op de Valkenburgerweg voorrang te geven op het aansluitende fietspad komende vanaf de Joop van der Reijdenbrug door het aanbrengen van het bord B04, B05 en B06 als bedoeld in bijlage 1 van RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden, als bedoeld in artikel 80 van RVVV 1990, op het aansluitende fietspad komende vanaf de Joop van der Reijdenbrug.

 • -

  De doorfietsroute op de Valkenburgerweg voorrang te geven op het kruispuntplateau Valkenburgerweg - Rustenburgerpad (links en rechts) door het aanbrengen van het bord B03 en B06 als bedoeld in bijlage 1 van RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden, als bedoeld in artikel 80 van RVVV 1990, op het kruispuntplateau Valkenburgerweg - Rustenburgerpad (links en rechts).

 • -

  De doorfietsroute op de Rhijnhofweg (verlengde van Valkenburgerweg) voorrang te geven op het kruispunt Rhijnhofweg - Luchtenburg - Vergulde Draak door het aanbrengen van het bord B03 en B06 als bedoeld in bijlage 1 van RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden, als bedoeld in artikel 80 van RVVV 1990, op het kruispunt Rhijnhofweg - Luchtenburg - Vergulde Draak.

 • -

  De in het verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening.

Bijlage: situatietekening, maakt onderdeel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.