woensdag 6 juli 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het instellen van eenrichtingsverkeer (uitgezonderd fietsen en bromfietsers) ter hoogte van Zandbergenstraat nr. 1 en Van Egmondstraat nr. 16 te Oegstgeest

Nummer besluit: 2022-17

Decos: Z/22/155761

Datum besluit: 28 juni 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest,

G elet op:

 • de bepalingen in artikel 2 en (voor zover van toepassing) de artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021, de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte;

Overwegende:

 • dat de Zandbergenstraat en Van Egmondstraat gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Oegstgeest;

 • dat de Zandbergenstraat en Van Egmondstraat in beheer zijn bij de gemeente Oegstgeest;

 • dat de Zandbergenstraat en Van Egmondstraat wegen zijn als bedoeld in de WVW 1994;

 • dat daarom het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

 • dat de gemeentelijke wegencategorisering van Oegstgeest is opgenomen in het Mobiliteitsplan 2017 – 2027;

 • dat de Zandbergenstraat en Van Egmondstraat beide onderdeel uitmaken van een 30 km/uur zone;

 • dat beide wegen gericht zijn op bestemmingsverkeer voornamelijk bestaande uit personenauto’s en fietsverkeer en het relatief smalle wegen betreffen;

 • dat het huidige profiel overeenkomt met het door CROW beschreven minimale profiel voor eenrichtingsverkeer voor autoverkeer en tweerichtingsverkeer voor fietsers en bromfietsers;

 • dat het instellen van eenrichtingsverkeer voordelen biedt voor inwoners van de Duivenvoordestraat in verband met het inschijnen van autoverlichting in hun woningen waar zij momenteel hinder van ondervinden;

 • dat eenrichtingverkeer, met uitzondering voor (brom-)fietsverkeer wordt ingesteld waarbij inrijden enkel mogelijk is vanuit de Duivenvoordestraat;

 • dat bovengenoemde gerealiseerd kan worden door middel van het plaatsen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden met daarop de aanduiding “uitgezonderd fietsers en bromfietsers” (OB54);

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef van Nationale politie d.d. 23 juni 2022, akkoord.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest besluit:

 • door middel van het plaatsen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord met daarop de aanduiding “uitgezonderd fietsers en bromfietsers” (OB54), een eenrichtingsweg in te stellen in de Zandbergenstraat en Van Egmondstraat, waarbij het slechts toegestaan is om komende vanaf de Duivenvoordestraat, de Zandbergenstraat in noordelijke richting in te rijden.

  • o

   Waarbij verkeersbord C2 (inclusief onderbord OB54) geplaatst wordt aan de overzijde van de woning Van Egmondstraat nummer 16;

  • o

   Waarbij verkeersbord C3 (inclusief onderbord OB54) geplaatst wordt aan de overzijde van de woning Zandbergenstraat nummer 1;

Bijlage: Situatieschets, maakt onderdeel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Situatieschets