donderdag 16 februari 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het instellen van een voetgangersoversteekplaats op Oude Rijnsburgweg ter hoogte van Rijnzichtweg 185 te Oegstgeest

2022-61/ Z/22/163570

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikel 2 en artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021, de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte;

Overwegende dat:

In de schoolgebouwen gelegen aan en nabij het Rustenburgerpad de basisschool Het Dok gevestigd is;

 • -

  In Oegstgeest verkeersveilige schoolomgevingen hoog op de agenda staan;

 • -

  De gemeente Oegstgeest in overleg met de scholen bekijkt hoe de verkeersveiligheid rondom de scholen verbeterd kan worden;

 • -

  Er in het kader van herinrichting van de entree van Nieuw Rhijngeest een inventarisatie heeft plaatsgevonden, bestaande uit:

  • -

   gesprekken met de school;

  • -

   gesprekken met de wijkvereniging Nieuw Rhijngeest en park Landskroon;

  • -

   observaties van de verkeerssituatie op verschillende haal-en brengmomenten.

 • -

  uit de inventarisatie en enquête in de buurt de wens naar voren is gekomen voor een goede oversteekplaats voor voetgangers over de Oude Rijnsburgerweg ter hoogte van het Rustenburgerpad;

 • -

  aan het Rustenburgerpad tevens diverse winkels zijn gesitueerd;

 • -

  dat de voorheen aanwezige voetgangersoversteekplaats dichter bij de verkeersregelinstallatie al tijdelijk is vervangen door kanalisatiestrepen en qua locatie minder goed aansluit bij de oversteekbewegingen;

 • -

  de Oude Rijnsburgerweg een drukke weg is met een etmaalintensiteit van ca. 3.500 motorvoertuigen (telling 2022), en met name in de spitsperioden c.q. de schoolaanvangs- en eindtijden druk is;

 • -

  ter plaatse een maximum snelheid 50 km/u geldt;

 • -

  een oversteekplaats zorgt voor een betere oversteekbaarheid van de Oude Rijnsburgerweg voor schoolgaande kinderen en voetgangers van/naar de winkels;

 • -

  het voor de verkeersveiligheid gewenst is dat de voetgangersoversteekplaats goed zichtbaar is en de rijsnelheid ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats laag moet zijn

 • -

  de voetgangersoversteekplaats daarom verhoogd op een verkeersplateau wordt aangelegd;

 • -

  goed zicht op het overige verkeer en een zo klein mogelijke oversteeklengte wenselijk is voor de overstekende voetganger;

 • -

  de rijbaan van de Oude Rijnsburgerweg daarom ter plaatse van de voetgangersoversteekplaats wordt voorzien van een midden eiland zodat kan worden overgestoken in etappes en wordt voorkomen dat ter plaatse kan worden ingehaald.

 • -

  ter aanduiding van de oversteekplaats borden L2 worden geplaatst als op de bijgevoegde tekening is aangegeven;

 • -

  aanleg van de voetgangersoversteekplaats met de politie, andere hulpdiensten en de busmaatschappij besproken is;

 • -

  naar aanleiding daarvan voor een verbeterd zicht voor buschauffeurs op overstekende voetgangers aanpassingen in het ontwerp zijn doorgevoerd, waardoor de afstand tussen halte en oversteek is vergroot.

 • -

  aanleg van de voetgangersoversteekplaats overeenkomstig de Wegenverkeerswet 1994 artikel 2 strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef Nationale politie, 2 februari 2023 akkoord

BESLUITEN:

 • -

  tot het instellen van een voetgangersoversteekplaats op de Oude Rijnsburgweg ter hoogte van Rijnzichtweg 185, door het plaatsen van voetgangersoversteekplaatsmarkering zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van het RVV 1990 met daarbij borden L2 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -

  de in het verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening.

Bijlage: situatietekening, maakt onderdeel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.