dinsdag 15 augustus 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het instellen van een verplichte rijrichting voor vracht- en busverkeer aan Floralaan, Papaverlaan, Korenbloemlaan en Ommevoort te Oegstgeest

2023 -21

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest,

Gelet op:

 • -

  de bepalingen in artikel 2 en (voor zover van toepassing) de artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021, de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte;

Overwegende:

 • -

  dat de Floralaan, Papaverlaan, Korenbloemlaan en Ommevoort gelegen zijn binnen de bebouwde kom van de gemeente Oegstgeest;

 • -

  dat de Floralaan, Papaverlaan, Korenbloemlaan en Ommevoort in beheer zijn bij de gemeente Oegstgeest;

 • -

  dat de gemeentelijke wegencategorisering van Oegstgeest is opgenomen in het Mobiliteitsplan 2017 – 2027;

 • -

  dat deze categorisering aansluit op de categorisering zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig;

 • -

  dat de Floralaan, Papaverlaan, Korenbloemlaan en Ommevoort onderdeel uitmaken van een 30 km/uur zone;

 • -

  dat de kruispunten aan de Floralaan, Papaverlaan, Korenbloemlaan en Ommevoort als gelijkwaardige kruispunten zijn vormgegeven, zoals gebruikelijk in 30 km/uur zones;

 • -

  dat de Floralaan, Papaverlaan, Korenbloemlaan en Ommevoort gelegen zijn nabij winkelcentrum Lange Voort;

 • -

  dat vracht- en busverkeer winkelcentrum Lange Voort aandoen om winkels te bevoorraden of als bezoekende touringcars;

 • -

  dat in het kader van leefbaarheid en veiligheid het niet wenselijk is dat vracht- en busverkeer via de omliggende woonstraten het gebied in- en uitrijden;

 • -

  dat de omliggende woonstraten hier niet op zijn ingericht;

 • -

  dat de gemeente Oegstgeest voornemens is om de circulatie van vracht- en busverkeer zo vorm te geven dat deze voertuigen niet meer door woonstraten rijden;

 • -

  dat de verkeersmaatregelen gerealiseerd kunnen worden door middel van het plaatsen van de verkeersborden D4 en D5 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord conform model OB13 waaruit blijkt dat deze maatregelen slechts gelden voor vracht- en busverkeer, zoals weergegeven in bijgevoegde situatieschets;

 • -

  dat de voorgestelde verkeersmaatregelen zijn besproken met de winkeliersvereniging winkelcentrum Lange Voort;

 • -

  dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef van Nationale Politie, heeft op 17 juli 2023 aangegeven akkoord te zijn met deze verkeersmaatregel.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest besluit:

 • -

  Op de Floralaan, nabij het kruispunt met de Papaverlaan, het RVV bord D05l (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven), in combinatie met het onderbord OB13 (geldt voor vracht- en busverkeer), te plaatsen.

 • -

  Op de Papaverlaan, nabij het kruispunt met de Floralaan, het RVV bord D05r (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven), in combinatie met het onderbord OB13 (geldt voor vracht- en busverkeer), te plaatsen.

 • -

  Op de Papaverlaan, nabij het kruispunt met de Korenbloemlaan, het RVV bord D05l (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven), in combinatie met het onderbord OB13 (geldt voor vracht- en busverkeer), te plaatsen.

 • -

  Op de Papaverlaan, nabij perceel 11 F t/m G, het RVV bord D04 (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven), in combinatie met het onderbord OB13 (geldt voor vracht- en busverkeer), te plaatsen.

 • -

  Op de Papaverlaan, nabij perceel 21 t/m 27, het RVV bord D04 (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven), in combinatie met het onderbord OB13 (geldt voor vracht- en busverkeer), te plaatsen.

 • -

  Op de Korenbloemlaan, nabij het kruispunt met de Papaverlaan, het RVV bord D05r (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven), in combinatie met het onderbord OB13 (geldt voor vracht- en busverkeer), te plaatsen.

 • -

  Op de Korenbloemlaan, nabij het kruispunt met de Lange Voort, het RVV bord D04 (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven), in combinatie met het onderbord OB13 (geldt voor vracht- en busverkeer), te plaatsen.

 • -

  Op de Ommevoort, nabij het kruispunt met de Lange Voort, het RVV bord D04 (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven), in combinatie met het onderbord OB13 (geldt voor vracht- en busverkeer), te plaatsen.

Bijlage: Situatieschetsen, deze maken deel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.