maandag 1 mei 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het instellen van een verplicht (brom)fietspad aan Rhijnhofweg tussen Jachtrust en Vergulde Draak te Oegstgeest

Nummer besluit: 2023-07 Decos: Z/23/167243

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikel 2 en artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021, de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte;

Overwegende dat:

 • -

  de Rhijnhofweg intensief wordt gebruikt als hoofdfietsroute;

 • -

  de vrije doorrijruimte op de Rhijnhofweg tussen Jachtrust en Vergulde Draak 3,25 meter bedraagt en uit het oogpunt van verkeersveiligheid gewenst is dat (brom)fietsers en gemotoriseerd verkeer op dit punt van elkaar worden gescheiden;

 • -

  op basis van deze constatering het wenselijk is om maatregelen te nemen waarmee de verkeersveiligheid van het (brom)fietsverkeer wordt gewaarborgd;

 • -

  te treffen maatregelen niet leiden tot onveilige verkeersituaties of significant langere reistijden voor het overige verkeer;

 • -

  de gemeente Oegstgeest voorstander is van een route waar (brom)fietsers verkeersveilig, comfortabel en zonder oponthoud kunnen doorstromen en de gemeente daarmee het fietsen wil stimuleren;

 • -

  de genoemde wegen in een 30 km/zone zijn gelegen;

 • -

  de genoemde wegen bij de gemeente Oegstgeest in eigendom en beheer zijn;

 • -

  gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersborden een verkeersbesluit is vereist;

 • -

  gezien het voorgaande en het gestelde in artikel 21 van het BABW juncto artikel 2 Wvw 1994 kan worden opgemerkt dat het nemen van de onderhavige verkeersmaatregelen strekt tot

  • -

   het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • -

   het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef Nationale politie, 17 april 2023 akkoord.

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest besluit:

 • -

  Op de Rhijnhofweg ter hoogte van Jachtrust het plaatsen van verkeersbord G12a begin (brom)fietspad met onderbord pijlen (twee richtingen) OB505 en aan de andere zijde het plaatsen van verkeersbord G12b einde (brom)fietspad.

 • -

  Op de Rhijnhofweg ter hoogte van Jachtrust het plaatsen van verkeersbord D5 (rechts), gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven, met onderbord (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) OB54.

 • -

  Op de Rhijnhofweg ter hoogte van kruispunt Luchtenburg - Rhijnhofweg - Vergulde Draak het plaatsen van verkeersbord G12a begin (brom)fietspad met onderbord pijlen (twee richtingen) OB505 en aan de andere zijde het plaatsen van verkeersbord G12b einde (brom)fietspad.

 • -

  Op de Rhijnhofweg ter hoogte van Luchtenburg het plaatsen van verkeersbord D5 (links), gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven, met onderbord (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) OB54.

 • -

  Op de hoek van de Vergulde Draak en de Rhijnhofweg het plaatsen van verkeersbord D6 met onderbord (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) OB54.

 • -

  Op de hoek Rhijnhofweg en Vergulde Draak het plaatsen van verkeersbord C2 en onderbord (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) OB54.

 • -

  Op de Rhijnhofweg tussen beide kruispunten asmarkering aan te brengen om de rijrichtingen duidelijk van elkaar te scheiden.

 • -

  De hoeken Luchtenburg – Vergulde Draak met de Rhijnhofweg anders vorm te geven, zodat het uit de inrichting van de weg voortvloeit dat bestuurders van voertuigen een bepaalde richting dienen te nemen.

 • -

  Op de Rhijnhofweg markering en elementen aan te brengen, zodat het fysiek onmogelijk wordt voor voertuigen om oneigenlijk gebruik te maken van het (brom)fietspad.

 • -

  De in het verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening.

Bijlage: situatietekening, maakt onderdeel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Bijlage 1 Situatieschets