dinsdag 26 juli 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod aan Reviuslaan te Oegstgeest

Aan de Reviuslaan ter hoogte van nummer 4 tot 24

Nummer besluit: 2022-48

Decos: Z-22-159232

Datum besluit: 18 juli 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest

Gelet op:

 • -

  de bepalingen in artikel 2 en (voor zover van toepassing) de artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  dat de mandaatregeling van burgemeesters en wethouders van Oegstgeest (2017) waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte;

Overwegende:

 • -

  dat de Reviuslaan gelegen is binnen de bebouwde kom van Oegstgeest;

 • -

  dat de Reviuslaan in beheer is bij de gemeente Oegstgeest;

 • -

  dat de Reviuslaan een weg is als bedoeld in de WVW 1994;

 • -

  dat daarom het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

 • -

  dat de gemeentelijke wegencategorisering van Oegstgeest is opgenomen in het Mobiliteitsplan 2017 – 2027;

 • -

  dat deze categorisering aansluit op de categorisering zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig;

 • -

  dat de Reviuslaan onderdeel uitmaakt van een 30 km/uur zone;

 • -

  dat aan de Reviuslaan een appartementencomplex genaamd ‘de Morsebel’ gevestigd is;

 • -

  dat er in dit appartementencomplex een centrum voor ouderen gevestigd is;

 • -

  dat er tussen Reviuslaan 4 en Reviuslaan 24 een ingang voor een parkeergarage onder het appartementencomplex gevestigd is:

 • -

  dat ambulancepersoneel regelmatig het appartementencomplex bezoekt;

 • -

  dat ambulancepersoneel gebruik maakt van de ingang bij de parkeergarage;

 • -

  dat regelmatig auto’s geparkeerd staan dicht bij de ingang van de parkeergarage;

 • -

  dat hierdoor de toegang naar het appartementencomplex voor ambulancepersoneel en ook reguliere personenauto’s bemoeilijkt wordt;

 • -

  dat het hierom gewenst is een parkeerverbod in te stellen op een gedeelte van de Reviuslaan, vanaf Reviuslaan 4 tot Reviuslaan 24;

 • -

  dat het bij een parkeerverbod mogelijk blijft om voor de deur te mogen stoppen om iemand uit- of in te laten stappen;

 • -

  dat bovengenoemde gerealiseerd kan worden door het aanbrengen van een gele onderbroken lijn als bedoel in artikel 24, eerste lid, sub e van het RVV 1990 op de locatie weergegeven in bijgevoegde situatieschets;

 • -

  dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef van Nationale politie, 7 juli 2022 akkoord.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest besluit:

 • -

  door middel van het aanbrengen van een gele onderbroken streep als bedoel in artikel 24, eerste lid, sub e van het RVV 1990 aan de Reviuslaan vanaf huisnummer 4 tot huisnummer 24, een parkeerverbod in te stellen op een gedeelte van de Reviuslaan.

Bijlage: Situatieschets, deze maakt deel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Situatieschets: