maandag 6 februari 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het aanwijzen van twee bushaltes aan weerszijden van Lange Voort te Oegstgeest

2022-46/ Z/22159483

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikel 2 en artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021, de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte;

Overwegende dat:

 • -

  dat de Lange Voort gelegen is binnen de bebouwde kom van Oegstgeest;

 • -

  dat de Lange Voort in beheer is bij de gemeente Oegstgeest;

 • -

  dat de Lange Voor een weg is bedoeld in de WVE 1994;

 • -

  dat daarom het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

 • -

  dat de gemeentelijke wegencategorisering van Oegstgeest is opgenomen in het Mobiliteitsplan 2017 – 2027;

 • -

  dat deze categorisering aansluit op de categorisering zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig;

 • -

  dat de Lange Voort onderdeel uitmaakt van een 30 km/uur zone;

 • -

  dat de Lange Voort en Hugo de Vrieslaan op dit moment de voornaamste ontsluitingswegen zijn voor de wijk Poelgeest;

 • -

  dat om de bereikbaarheid van de wijk Poelgeest te verbeteren de brug Poelgeest over de Haarlemmertrekvaart wordt gerealiseerd;

 • -

  dat tot nu toe de Hendrik Heukelsbrug de enige directe ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer van/naar Poelgeest is;

 • -

  dat met het realiseren van de brug Poelgeest het mogelijk is om de wijk Poelgeest beter met het openbaar vervoer te ontsluiten via een busverbinding;

 • -

  dat die busverbinding via de Lange Voort en Hugo de Vrieslaan gerealiseerd wordt;

 • -

  dat ter hoogte van het kruispunt Lange Voort en Hugo de Vrieslaan, aan de voet van de Hendrik Heukelsbrug een tweetal bushaltes gerealiseerd wordt;

 • -

  dat de bushaltes tevens nabij het fietspad Heinrich Wittepad zijn gelegen en zodoende vanuit de achterliggende wijk een snelle toegang tot de busverbinding mogelijk is;

 • -

  dat de bushaltes gerealiseerd worden door het aanleggen van een perron en deze worden voorzien van geblokte markering en het verkeersbord L03b (bushalte) van bijlage 1 van het RVV 1990 op de locatie zoals aangegeven in bijgevoegde situatieschets;

 • -

  dat door het aanbrengen van geblokte markering en het verkeersbord L03b (bushalte) het voor bestuurders niet toegestaan is om ter hoogte van de geblokte markering stil te staan, behalve voor het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers;

 • -

  dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van de in dit verkeersbesluit genoemde verkeerstekens en verkeersborden een verkeersbesluit is vereist;

 • -

  dat het realiseren van de bushaltes op deze locatie bijdraagt aan het op een duidelijke, herkenbare en verkeersveilige wijze faciliteren van de busroute;

 • -

  dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -

  dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde maatregelen.

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef Nationale politie, 23 januari 2023 akkoord.

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest besluit:

 • -

  met het plaatsen van verkeersbord L03b (bushalte) van bijlage 1 van het RVV 1990 aan weerszijden van de Lange Voort, bushaltes aan te wijzen ter hoogte van het kruispunt met de Hugo de Vrieslaan en het Heinrich Wittepad, een en ander volgens de bijgevoegde situatieschets;

 • -

  dit verkeersbesluit bekend te maken door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.

Bijlage: situatietekening, maakt onderdeel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Situatieschets: