dinsdag 23 mei 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van een elektrische voertuig aan Thorbeckehof te Oegstgeest

Thorbeckehof ter hoogte van perceel 50

Nummer besluit: 2023-10

Decos: Z/23/169735

Datum besluit: 11 mei 2023

 

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021, de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte;

Overwegende dat:

 • -

  ParknCharge namens een bewoner een verzoek heeft ingediend voor het plaatsen van een laadpaal en het aanwijzen van één parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Thorbeckehof ter hoogte van perceel 50;

 • -

  door aanvrager voldoende is aangetoond dat er ter plaatse behoefte bestaat aan een laadpaal met één parkeerplaats voor het opladen van voertuigen;

 • -

  in deze behoefte niet kan worden voorzien door reeds aanwezige laadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein;

 • -

  Op dit moment zal er maar één parkeervak worden aangewezen, gezien de huidige vraag naar oplaadpunten het nog niet logisch is om twee parkeervakken te reserveren. Daarom wordt het aantal parkeervakken gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen nu beperkt tot één parkeerplaats. Het aantal vakken wordt in de toekomst uitgebreid met nog één parkeervak als daar voldoende vraag voor is. Op deze wijze wordt rekening gehouden met de hoge parkeerdruk in de huidige situatie;

 • -

  de voorgestelde locatie centraal in de buurt ligt;

 • -

  de aanvraag voldoet aan de “Beleidsregels publieke oplaadlocaties elektrische voertuigen gemeente Oegstgeest 2015”;

 • -

  dit besluit bijdraagt aan het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid hiervan;

 • -

  het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;

 • -

  de parkeerplaats onderdeel uitmaakt van een weg die onder beheer is van de gemeente Oegstgeest.

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef Nationale politie, 17 april 2023 akkoord

BESLUITEN:

 • -

  twee parkeerplaatsen bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Thorbeckehof ter hoogte van perceel 50 aan te wijzen als parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen, door middel van het plaatsen van bord E8c (zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990). Ook voorzien van het onderbord OB504 (vallende pijlen die de betreffende parkeervakken aanwijzen). Op dit moment wordt er één parkeervak aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen door het afplakken van een pijl. Bij toenemend gebruik zal ook het tweede parkeervak worden aangewezen.

In verband met het tegengaan van oneigenlijk gebruik worden er kruismarkeringen aan gebracht in de betreffende parkeervakken. Dit om de attentiewaarde van deze parkeervakken te verhogen.

Bijlage: locatiebepaling laadpaal, maakt onderdeel uit van dit besluit.

Oegstgeest, 2023-10

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Locatiebepaling Thorbeckhof ter hoogte van perceel 50

Verkeersbord E8c met onderbord opladen elektrische voertuigen en onderbord pijlen (OB504). Bij plaatsing wordt het oranje parkeervak gereserveerd. Als de vraag naar laden hoog wordt, dan wordt ook het paarse parkeervak gereserveerd.

Illustratie ParknCharge