dinsdag 18 juli 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van een elektrisch voertuig aan Jan Sweelincklaan nabij perceel 20 te Oegstgeest

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

 • de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021, de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte;

Overwegende dat:

 • CityCharging namens een bewoner/forens een verzoek heeft ingediend voor het plaatsen van een laadpaal voor het opladen van een elektrisch voertuig aan de Jan Sweelincklaan nabij perceel 20;

 • de aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland toeneemt;

 • als gevolg hiervan, de vraag naar oplaadpunten voor elektrische voertuigen toeneemt;

 • voor elektrisch voertuigen een openbaar netwerk van oplaadpalen noodzakelijk is, zowel voor bewoners en werknemers als voor bezoekers van bewoners, bedrijven, winkels e.d.;

 • bewoners en forenzen welke niet beschikken over een privé parkeerplaats - voor het opladen van een elektrisch voertuig - afhankelijk zijn van een openbaar laadpunt;

 • door de aanvrager is aangetoond dat er ter plaatse een tekort bestaat aan laadpunten voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;

 • de gemeente Oegstgeest de voordelen van elektrisch vervoer inziet en het elektrisch rijden wil stimuleren;

 • er in beginsel één parkeervak wordt gereserveerd, gezien de huidige vraag naar oplaadpunten het niet logisch is om direct twee parkeervakken te reserveren. Het tweede parkeervak wordt gereserveerd op het moment dat daar voldoende vraag naar is;

 • de aanvraag voldoet aan de Laadvisie en Uitgangspunten ‘Infrastructuur voor elektrisch rijden’ 2023;

 • in de Laadvisie en Uitgangspunten wordt ingezet op een combinatie van reactief/vraagvolgend en strategisch/proactief plaatsen van laadpalen;

 • de parkeerplaats onderdeel uitmaakt van een weg die in beheer en onderhoud is van de gemeente Oegstgeest;

 • dit besluit bijdraagt aan het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid hiervan;

 • inwoners van de gemeente Oegstgeest kennis kunnen nemen van deze maatregel via het gemeenteblad en de Oegstgeester Courant.

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef Nationale politie, 27 juni 2023 akkoord

BESLUITEN:

 • twee parkeerplaatsen bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Jan Sweelincklaan nabij perceel 20 aan te wijzen als parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen, door middel van het plaatsen van bord E8c (zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990). Ook voorzien van het onderbord OB504 (vallende pijlen die de betreffende parkeervakken aanwijzen). Op dit moment wordt er één parkeervak aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen door het afplakken van een pijl. Bij toenemend gebruik zal ook het tweede parkeervak worden aangewezen.

In verband met het tegengaan van oneigenlijk gebruik worden er kruismarkeringen aan gebracht in de betreffende parkeervakken. Dit om de attentiewaarde van deze parkeervakken te verhogen.

Bijlage: locatiebepaling laadpaal, maakt onderdeel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage via https://www.oegstgeest.nl/inwoners/actueel/officiele-bekendmakingen

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Locatiebepaling nieuwe laadpaal Jan Sweelincklaan nabij kruising Bernard Sweerslaan

Eén laadpaal (twee parkeervakken): Verkeersbord E8c met onderbord opladen elektrische voertuigen en onderbord pijlen (OB504). Bij plaatsing wordt het oranje parkeervak gereserveerd. Als de vraag naar laden hoog wordt, dan wordt ook het paarse parkeervak gereserveerd.

Ilustratie CityCharging