donderdag 9 maart 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Willem de Zwijgerlaan 5 te Oegstgeest

Z/23/166844

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Oegstgeest waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte.

Overwegende dat:

 • -

  Een bewoner van de Willem de Zwijgerlaan verzocht heeft een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning aan te leggen

 • -

  De aanvrager in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart bestuurder;

 • -

  De aanvrager om medische gronden in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats die binnen 100 meter van bovenstaand adres gesitueerd is:

 • -

  De aanvrager niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein;

 • -

  De parkeerdruk nabij de woning hoog is waardoor de kans groot is dat de aanvrager geen parkeergelegenheid binnen de af te leggen loopafstand kan vinden.

 • -

  uit het oogpunt van het beschermen van de weggebruiker en passagiers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer het wenselijk c.q. noodzakelijk is een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te creëren;

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef van Nationale politie, 17 februari 2023 akkoord

BESLUITEN:

 • -

  Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen aan de Willem de Zwijgerlaan nabij perceel 51 door middel van het plaatsen van het bord E06 met onderbord “7-XTF-70” zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. In verband met het tegengaan van oneigenlijk gebruik worden er kruismarkeringen aan gebracht in het betreffende parkeervak. Dit om de attentiewaarde van dit parkeervak te verhogen.

Bijlage: tekening A-1304 d.d. 13 februari 2023 maakt onderdeel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.