woensdag 9 maart 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan Lijtweg te Oegstgeest

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

  • de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

  • de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

  • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

  • de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Oegstgeest waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte.

Overwegende dat:

  • Een bewoner van de Lijtweg verzocht heeft een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning aan te leggen

  • De GGD Leiden middels een medische keuring geconstateerd heeft dat de aanvrager in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart bestuurder;

  • De aanvrager niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein;

  • De parkeerdruk nabij de woning hoog is waardoor de kans groot is dat de aanvrager geen parkeergelegenheid binnen de af te leggen loopafstand kan vinden.

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef van Nationale politie, 00 maart 2022 akkoord

BESLUITEN:

  • Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op de Lijtweg nabij entree 101 tot en met 1208 door middel van het plaatsen van het bord E06 met onderbord “JJ-115-Z” zoals bedoeld in bijlage1van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Bijlage: tekening A-1276 d.d. 18-02-2022 maakt onderdeel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf 00 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.