woensdag 23 februari 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan Apollolaan te Oegstgeest

Apollolaan nabij de achteringang van het appartementencomplex van Wijckerslooth/Marente

 

Nummer besluit: 2022-07

Decos: Z/21/148240

Datum besluit: 16 februari 2022

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Oegstgeest waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte.

Overwegende dat:

 • -

  Een bewoner van de Apollolaan verzocht heeft een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning aan te leggen

 • -

  De GGD Leiden middels een medische keuring geconstateerd heeft dat de aanvrager in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart bestuurder en passagier;

 • -

  De aanvrager niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein;

 • -

  De parkeerdruk nabij de woning hoog is waardoor de kans groot is dat de aanvrager geen parkeergelegenheid binnen de af te leggen loopafstand kan vinden.

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef van Nationale politie, 11 februari 2022 akkoord

 

BESLUITEN:

 • -

  Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op de Apollolaan nabij de achteringang van appartementencomplex van Wijckerslooth/Marente door middel van het plaatsen van het bord E06 met onderbord “23-ZL-TB” zoals bedoeld in bijlage1van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Bijlage: tekening A-1283 d.d. 30-01-2022 maakt onderdeel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

 

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf 4 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.