maandag 14 november 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats aan Apollolaan nabij perceel 230 te Oegstgeest

2022-54 Z/22/161152

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikel 2 en artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Oegstgeest waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte.

Overwegende dat:

 • -

  de afdeling verkeer een aanvraag heeft ontvangen voor het aanleggen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij huisartsenpraktijk Apollolaan 230;

 • -

  de reservering van één gehandicaptenparkeerplaats gewenst is ten behoeve van bezoekers aan de huisartsenpraktijk die in het bezit zijn van Europese gehandicaptenparkeerkaart;

 • -

  het gewenst is in de directe nabijheid van de praktijk een algemene parkeerplaats aan te wijzen;

 • -

  de aangewezen parkeerplaats aan de Apollolaan ter hoogte van de huisartsenpraktijk op basis van verkeerstechnisch onderzoek de meest geschikte parkeerplaats is;

 • -

  Het aanbieden van één gehandicaptenparkeerplaats bijdraagt aan de bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk, tandarts en Van Wijckersloot Marente voor bezoekers met een beperking;

 • -

  het aanwijzen van de verzochte algemene gehandicaptenparkeerplaats niet leidt tot een verkeersonveilige situatie en een onbelemmerde doorstroming voor het overige verkeer gewaarborgd blijft;

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef van Nationale politie, 1 november 2022 akkoord

BESLUITEN

 • -

  Een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen op de Apollolaan nabij huisartsenpraktijk Apollolaan 230 ten behoeve van bezoekers door middel van het plaatsen van het bord E06 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Bijlage: tekening A-1295 d.d. 26 oktober 2022 maakt onderdeel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.