dinsdag 14 februari 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het aanwijzen van een fietspad aan Lange Voort nabij Hugo de Vrieslaan te Oegstgeest

Z22159482

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest,

Gelet op:

 • -

  de bepalingen in artikel 2 en (voor zover van toepassing) de artikelen 15 t/m 18 van de wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  het Algemeen bevoegdheidsbesluit gemeente Oegstgeest (2021) waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte

Overwegende:

 • -

  dat de Lange Voort gelegen is binnen de bebouwde kom van Oegstgeest;

 • -

  dat de Lange Voort in beheer is bij de gemeente Oegstgeest;

 • -

  dat de Lange Voort een weg is als bedoeld in de WVW 1994;

 • -

  dat daarom het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

 • -

  dat de gemeentelijke wegencategorisering van Oegstgeest is opgenomen in het Mobiliteitsplan 2017 – 2027;

 • -

  dat deze categorisering aansluit op de categorisering zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig;

 • -

  dat de Lange Voort onderdeel uitmaakt van een 30 km/uur zone;

 • -

  dat de Lange Voort is uitgevoerd in asfaltverharding en is voorzien van fietsstroken;

 • -

  dat de kruispunten tussen Lange Voort en aansluitende woonstraten als gelijkwaardige kruispunten zijn vormgegeven;

 • -

  dat de Lange Voort en Hugo de Vrieslaan op dit moment de voornaamste ontsluitingswegen zijn voor de wijk Poelgeest;

 • -

  dat om de bereikbaarheid van de wijk Poelgeest te verbeteren de brug Poelgeest over de Haarlemmertrekvaart wordt gerealiseerd;

 • -

  dat tot nu toe de Hendrik Heukelsbrug de enige directe ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer over de Haarlemmertrekvaart is;

 • -

  dat met het realiseren van de brug Poelgeest het mogelijk is om de wijk Poelgeest beter met het openbaar vervoer te ontsluiten via een busverbinding;

 • -

  dat die busverbinding via de Lange Voort en Hugo de Vrieslaan gerealiseerd wordt;

 • -

  dat ter hoogte van het kruispunt Lange Voort en Hugo de Vrieslaan, aan de voet van de Hendrik Heukelsbrug een tweetal bushaltes gerealiseerd wordt;

 • -

  dat de bushalte tevens nabij het fietspad Heinrich Wittepad zijn gelegen en zodoende vanuit de achterliggende wijk een snelle toegang tot de busverbinding mogelijk is;

 • -

  dat het realiseren van de bushaltes gevolgen heeft voor de inrichting en het gebruik van de weg;

 • -

  dat de bushaltes en de plaats op de weg van de bussen wanneer deze halteren conflicteert met de route voor fietsers komende vanaf de Hendrik Heukelsbrug in de richting van de Hugo de Vrieslaan;

 • -

  dat fietsers op dit moment met snelheid vanaf de Hendrik Heukelsbrug komen en schuin het kruispunt Lange Voort – Hugo de Vrieslaan oversteken richting het Heinrich Wittepad;

 • -

  dat deze handeling in de huidige situatie reeds enige risico’s met zich meebrengt maar in de toekomstige situatie met de bushaltes en halterende en rijdende bussen het risico waarschijnlijk groter wordt;

 • -

  dat om de situatie voor fietsers overzichtelijker te maken en de veiligheid van fietsers en andere fietsers te waarborgen een fietspad wordt gerealiseerd dat aan de achterzijde van de bushaltes langsloopt;

 • -

  dat het fietspad vervolgens aansluit op het kruispunt Lange Voort – Hugo de Vrieslaan – Heinrich Wittepad;

 • -

  dat de aansluiting van dit fietspad op het kruispunt Lange Voort – Hugo de Vrieslaan – Heinrich Wittepad wordt vormgegeven als voorrangskruispunt;

 • -

  dat dit met behulp van verkeersborden en markering wordt aangeduid;

 • -

  dat deze maatregel wordt toegepast om verwarring bij weggebruikers over de geldende voorrangsregels te voorkomen en daarmee bij te dragen aan de verkeersveiligheid;

 • -

  dat deze verkeermaatregelen gerealiseerd kunnen worden door middel van het plaatsen van de verkeersborden, G11 en G12 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden als verkeerstekens op het wegdek zoals weergegeven in bijgevoegde situatieschets;

 • -

  dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde maatregelen.

Overleg:

 • -

  dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef Nationale politie; op 27 januari 2023 negatief advies is ontvangen voor het aanwijzen van een fietspad Lange Voort nabij Hugo de Vrieslaan

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest besluit:

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden G11 en G12 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan de zuidzijde van de Lange Voort, over een afstand van circa 40 meter tot en met het kruispunt met de Hugo de Vrieslaan, een verplicht fietspad in te stellen;

Bijlage: Situatieschetsen, deze maken deel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Situatieschets: