vrijdag 4 februari 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het aanwijzen 2e parkeerplaats opladen elektrisch voertuig ter hoogte van Queridolaan 21 te Oegstgeest

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021, de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte;

Overwegende dat:

 • -

  In 2012 is besloten om één parkeerplaats bij de laadpaal ter hoogte van Queridolaan 21 aan te wijzen als parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor het opladen van elektrische auto’s;

 • -

  op de laadpaal zijn twee aansluiting voor het laden van elektrische voertuigen aanwezig;

 • -

  meerdere bewoners hebben aangegeven dat regelmatig de tweede aansluiting niet kan worden gebruikt omdat er niet-elektrische auto’s op het parkeervak (dat nu niet is gereserveerd) staan geparkeerd;

 • -

  bij ParknCharge de gebruikersgegevens zijn opgevraagd en deze aantonen dat de laadpaal inderdaad vaak wordt gebruikt;

 • -

  het derhalve wenselijk is om ook het tweede parkeervak nabij de laadpaal te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s;

 • -

  de aanvraag past binnen de “beleidsregels publieke oplaadlocaties elektrische voertuigen gemeente Oegstgeest 2015”;

 • -

  dit besluit bijdraagt aan het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid hiervan;

 • -

  het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;

 • -

  de parkeerplaats onderdeel uitmaakt van een weg die onder beheer is van de gemeente Oegstgeest.

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De verkeersadviseur van de politie, eenheid Den Haag 20-01-2022 akkoord

BESLUITEN:

- een tweede parkeerplaats tegenover de bestaande parkeerplaats bij de laadpaal ter hoogte van Queridolaan 21 als parkeergelegenheid aan te wijzen, die alleen bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen, doormiddel van het plaatsen van het RVV bord E4(parkeergelegenheid) met daaronder een onderbord voorzien van de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’. In verband met het tegengaan van oneigenlijk gebruik worden er kruismarkeringen aan gebracht in de betreffende parkeervakken. Dit om de attentiewaarde van deze parkeervakken te verhogen en het oneigenlijk gebruik hiervan tegen te gaan.

Bijlage: locatiebepaling laadpaal, maakt onderdeel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

teammanager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf één dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.