woensdag 6 april 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor een tijdelijke afsluiting gedeelte Rhijnhofweg te Oegstgeest

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest,

Gelet op:

 • de Wegenwet en Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (hierna: RVV 1990);

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW);

 • het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021.

Overwegende dat:

 • de Rhijnhofweg gelegen is binnen de bebouwde kom van gemeente Oegstgeest;

 • de Rhijnhofweg in beheer is bij de gemeente Oegstgeest;

 • de Rhijnhofweg een weg is, als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994 en gelet op dit artikel, het college van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest bevoegd is om verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

 • in het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021 de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte;

 • in de periode april 2022 tot en met augustus 2023 gedurende langere tijd werkzaamheden aan of op de Rhijnhofweg ter hoogte van de te realiseren deelplannen Rhijnhoeve en Rhijnkade worden doorgevoerd;

 • voor uitvoering van de werkzaamheden het gelet op de verkeersveiligheid wenselijk is de weg ter plaatse af te sluiten en de noodzakelijke verkeersmaatregelen daarvoor te nemen;

 • Op de Rhijnhofweg ter hoogte van de te realiseren deelplannen Rhijnhoeve en Rhijnkade (tussen de huisnummers). 6A en 10A), aan beide zijden een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee wordt ingesteld door middel van het plaatsen van bord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, een en ander zoals op de bij dit besluit gevoegde verbeelding is aangegeven;

 • naast de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen tevens verkeersborden worden geplaatst ter waarschuwing aan het verkeer dat er sprake is van werk in uitvoering;

 • dat gedurende deze periode bestuurders -anders dan het noodzakelijke bouwverkeer- geen gebruik kunnen maken van deze weg;

 • voor hulpdiensten een gegarandeerde rijroute beschikbaar is welke bekend gemaakt wordt bij de hulpdiensten;

 • betrokken partijen in de omgeving zijn geïnformeerd over deze maatregel;

 • de direct aan de weg gelegen woningen en woningen aan de Wickenburg voor bestemmingsverkeer bereikbaar blijven.

 • voor verkeer dat normaal gesproken gebruik maakt van het betreffende weggedeelte van de Rhijnhofweg in de directe omgeving een alternatieve route (via De Limes) beschikbaar is en het verkeer via die route verwezen wordt;

 • de verkeersmaatregel een tijdelijk karakter heeft en na voltooiing van de werkzaamheden aan het project wordt opgeheven;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven;

 • gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen of verwijderen van de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersbord C1 een verkeersbesluit is vereist;

 • gelet op artikel 15, lid 2 van de WVW 1994 maatregelen op of aan de weg, tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regulering van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 • gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • gelet op artikel 2 van de WVW 1994 en de hiervoor genoemde overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;

 • gelet op artikel 24 van het BABW-overleg is gevoerd met de gemandateerde verkeersadviseur van de politie;

 • de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregel(en).

 • gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • gelet op artikel 2 van de WVW 1994 en de hiervoor genoemde overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;

 • gelet op artikel 24 van het BABW-overleg is gevoerd met de gemandateerde verkeersadviseur van de politie;

 • de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregel(en).

Overleg

De volgende personen of instanties zijn geraadpleegd:

De gemachtigde van de korpschef van Nationale politie, 10 maart 2022 akkoord

Besluiten

 • door middel van het plaatsen van verkeersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 een geslotenverklaring in te stellen in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- trekdieren of vee op de Rhijnhofweg tussen de huisnummers. 6A en 10A, ter hoogte van de deelplannen Rhijnhoeve en Rhijnkade;

 • deze maatregelen te laten gelden van 11 april 2022 tot 31 augustus 2023, of tot zoveel eerder als mogelijk of later als noodzakelijk is voor het afronden van de werkzaamheden;

 • dit verkeersbesluit bekend te maken door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Bijlage: Verbeelding, deze maakt deel uit van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf de dag na bekendmaking in het gemeenteblad gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Bijlage: Verbeelding maatregelen