woensdag 28 december 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningVan rechtswege verleende ontheffing stookverbod – Mariahoevelaan 2B te Oegstgeest

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest het volgende bekend. De ontheffing is van rechtswege verleend, omdat de beslistermijn is verstreken.

Op grond van artikel 10.63, eerste lid, van de Wet milieubeheer is aan Scoutinggroep Sagara Satrya's, gelegen aan de Mariahoevelaan 2B te Oegstgeest, ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 10.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer (ontheffing stookverbod) voor het houden van negen kampvuren. De ontheffing is verleend voor het jaar 2023. Het verzoek om ontheffing is ontvangen op 9 oktober 2022.

Bent u het niet eens met onze beschikking?

Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt u bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest. Dat doet u met een brief, ook wel een bezwaarschrift genoemd. Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is gemaakt.

U schrijft in uw brief:

 

 • 1.

  uw naam en adres

 • 2.

  de datum waarop u de brief stuurt

 • 3.

  het zaaknummer

 • 4.

  waar u het niet mee eens bent en waarom

 • 5.

  uw handtekening

U stuurt uw brief op één van de volgende manieren:

 • 1.

  per e-mail: bezwaarschrift@odwh.nlof

 • 2.

  per post: Omgevingsdienst West-Holland Postbus 159 2300 AD LEIDEN

U kunt uw brief niet sturen naar e-mailadressen van medewerkers. Uw brief wordt dan niet in behandeling genomen.

Heeft u bezwaar gemaakt? En is er spoed?

Als dat zo is, dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan totdat er naar uw bezwaarschrift is gekeken.

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

Sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH DEN HAAG

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest

Per adres Omgevingsdienst West-Holland

Postbus 159

2300 AD LEIDEN

Heeft u nog vragen?

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2022-012814.