vrijdag 28 januari 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Uitvoeringsbesluit voor naamgeving en nummering gemeente Oegstgeest 2021

Dit uitvoeringsbesluit is een uitwerking van de nadere voorschriften zoals genoemd in artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Oegstgeest 2021 en bevat administratieve- en technische uitvoeringsvoorschriften voor de naamgeving van de openbare ruimten en de nummering van adresseerbare objecten.

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit uitvoeringsbesluit (en de daarop berustende bepalingen) wordt verstaan onder:

 • a.

  Adres: een door het college aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats toegekende benaming zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en de naam van een woonplaats;

 • b.

  Adresseerbaar object: een verblijfsobject, ligplaats of standplaats;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

 • d.

  Ligplaats: een door het college als zodanig aangewezen plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die is bestemd voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt drijvend object zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet BAG;

 • e.

  Naambord: een bord met een of meer door het college toegekende namen aan een woonplaats, stadsdeel, buurtcombinatie, buurt of openbare ruimte;

 • f.

  NEN: de door Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het moment van vaststelling van deze uitvoeringsvoorschriften;

 • g.

  Nummeraanduiding: een door het college als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet BAG;

 • h.

  Nummerdrager: een bord waarop een toegekend nummer is aangebracht, bijvoorbeeld een huisnummerbord.

 • i.

  Openbare ruimte: een door het college als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet BAG;

 • j.

  Pand: de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet BAG;

 • k.

  Standplaats: een door het college als zodanig aangewezen terrein of een gedeelte daarvan dat is bestemd voor het permanent plaatsen van een niet direct en duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte ruimte zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet BAG;

 • l.

  Straatnamencommissie: ambtelijk commissie die het college adviseert over straatnaamgeving en bestaat uit een manager van de gemeente, de (oud-)gemeente-archivaris, een adviseur van team Ruimte en de beheerder Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

 • m.

  Verblijfsobject: de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, die onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet BAG;

 • n.

  Verordening: Verordening naamgeving en nummering (adressen) Oegstgeest.

HOOFDSTUK 2. NAAMGEVING

Artikel 2. Algemene richtlijnen voor vaststelling van namen

Bij het doen van voorstellen aan het college met betrekking tot de naamgeving van delen van de openbare ruimte gelden de navolgende criteria en richtlijnen:

 

 • 1.

  Voor een goede vindbaarheid en ter vermijding van verwarring wordt bij voorkeur gekozen voor:

  • a.

   unieke namen, die geen klankovereenkomst, gelijkluidendheid of verwantschap van begrip opleveren;

  • b.

   gemakkelijk en ongedwongen uit te spreken namen;

  • c.

   het vermijden van genummerde straatnamen (zogenoemde Amerikaanse schrijfwijze);

  • d.

   het vermijden van afkortingen in de naam;

  • e.

   In beginsel terughoudendheid met voornamen, voorletters en titels bij personen en waar nodig hoogstens vermelding van waardigheden of ambten;

  • f.

   een schrijfwijze, waarvan de eerste letter van de naam met een hoofdletter begint;

  • g.

   Het schrijven van straatnamen die met ‘de’ of ‘van’ beginnen worden conform de spellingsregels met een hoofdletter geschreven. Van oudsher werden in Oegstgeest namen die beginnen met ‘de’ of ‘van’ met een kleine letter geschreven (bijvoorbeeld de de Kempenaerstraat), maar is niet consequent toegepast. Dit leidt echter tot verwarring, reden waarom hiervan wordt afgeweken voor bestaande en toekomstige namen.

 • 2.

  De naamgeving vindt plaats op basis van samenhangende thema’s. Bij de naamgeving van nieuwe gebiedsuitbreidingen wordt derhalve eerst het thema bepaald.

 • 3.

  Namen mogen nooit langer zijn dan 80 karakters (Wet BAG), maar bij voorkeur worden conform de daarvoor vastgestelde NEN-norm alleen namen vastgesteld van maximaal 24 karakters.

 • 4.

  Een openbare ruimte-naam mag niet twee keer voorkomen in dezelfde woonplaats.

 • 5.

  Vernoemen naar personen gebeurt alleen als de desbetreffende persoon reeds vijf jaar geleden is overleden. Hiervoor geldt een uitzondering voor leden van het koninklijk huis. De betreffende persoon is van onbesproken gedrag.

 • 6.

  Een voor vernoeming voorgedragen persoon moet blijk hebben gegeven van bijzondere verdiensten voor de lokale samenleving of de samenleving in bredere zin.

Artikel 3 Specifieke richtlijnen voor vaststelling van namen

 • 1.

  Indien een nieuwe wijk of een deel daarvan wordt gerealiseerd, heeft het de voorkeur dat bij het geven van nieuwe namen wordt aangesloten bij het thema van die wijk.

 • 2.

  Bij het vernoemen van personen is in algemene zin een afspiegeling van de samenleving het uitgangspunt en wordt specifiek extra aandacht besteed aan het vernoemen van vrouwen.

 • 3.

  Gebruikte achtervoegsels als straat, pad, laan en dergelijke sluiten aan bij de betekenis en de uitstraling van de benoemde openbare ruimte.

 • 4.

  Bij fietspaden wordt voor naamgeving bij voorkeur aansluiting gezocht bij de straat waarvan in het verlengde het pad loopt, de straat waarop het pad uitkomt of bij een nabijgelegen straat.

 • 5.

  Bij tunnels en bruggen wordt voor naamgeving bij voorkeur aansluiting gezocht bij de straat of het pad dat door de tunnel of over de brug voert, of bij een nabijgelegen straat.

 • 6.

  Namen worden bij vernieuwing indien mogelijk en wenselijk voorzien van een verklarend onderschrift.

Artikel 4 Advies van de straatnamencommissie

 • 1.

  De straatnamencommissie vergadert vier maal per jaar, of zo vaak als nodig is.

 • 2.

  Voorafgaand aan advisering aan het college raadpleegt de straatnamencommissie de portefeuillehouder over het advies, daarbij rekening houdend met de hiervoor genoemde richtlijnen.

 • 3.

  In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij historische vernoemingen, zal de Historische Vereniging Oegstgeest van te voren geraadpleegd worden.

 • 4.

  De straatnamencommissie kan ook voorstellen doen voor het vaststellen van een zogenaamde groslijst, zodat hieruit naar behoefte en voor een langere periode geput kan worden.

Artikel 5 Procedure naamgeving openbare ruimte

 • 1.

  Voorafgaand aan besluitvorming door het college worden de voorgestelde namen in de Oegstgeester Courant gepubliceerd ten behoeve van zienswijzen met een termijn van 14 dagen.

 • 2.

  Hierbij wordt aangegeven voor welke locatie(s) deze namen bedoeld zijn. Achtervoegsels als laan, straat of weg zijn hierbij nog niet perse benoemd. Deze kunnen later toegevoegd worden.

 • 3.

  Zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming. De indiener krijgt een reactie.

 • 4.

  Besluiten worden bekendgemaakt conform de vereisten van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet BAG.

HOOFDSTUK 3. NUMMERING

Artikel 6 Toekennen van nummers

 • 1.

  Door of namens het college worden nummers aan verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen toegekend, gewijzigd of ingetrokken.

 • 2.

  Een nummer bestaat uit één of meer Arabische cijfers (1 tot 99999), al dan niet met toevoeging van een letter (karakter A-Z) en als dat noodzakelijk is nog gevolgd door een toevoeging (0 tot maximaal 4 alfanumerieke karakters: a-z, 0-9).

 • 3.

  Het toekennen van nummers geschiedt zoveel mogelijk tegelijk bij, doch uiterlijk binnen vier werkdagen na, verlening van de vereiste vergunning, conform de Wet BAG.

 • 4.

  Het toekennen van nummers kan ook geschieden op verzoek van een belanghebbende of na eigen waarneming, indien het te adresseren object voor nummering in aanmerking komt.

Artikel 7 Wijze van nummeren

Voor een eenduidige wijze van nummeren worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 

 • 1.

  De toekenning van nummers geschiedt zoveel mogelijk overeenkomstig de daarvoor vastgestelde NEN-norm, met de volgende aanvullingen:

  • a.

   de letters I, J, O, Q of Y worden niet toegepast in verband met mogelijke verwarring met cijfers en andere letters.

  • b.

   er wordt begonnen met het nummeren vanaf het beginpunt van de straat dat het dichtst bij het centrum van Oegstgeest is gelegen, of als dat niet logisch is vanaf het beginpunt van de straat dat het dichtst bij het centrum van de buurt ligt of vanuit de ontsluitingsweg in de buurt. Bij het toevoegen van adressen in een al bebouwde omgeving wordt rekening gehouden met de historische situatie.

  • c.

   vanuit de beginpunten van de straat gezien, wordt de rechterzijde van de straat van een even nummering en de linkerzijde van een oneven nummering voorzien.

  • d.

   voor ruimtes tussen adresseerbare objecten, die in de toekomst mogelijk bebouwd gaan worden, moet het maximaal te verwachten aantal nummers worden gereserveerd.

 • 2.

  Voor een aantal specifiek bepaalde objecten wordt als uitgangspunt de volgende wijze van nummering voorgeschreven:

  • a.

   transformatorhuisje: het toe te kennen nummer bestaat bij voorkeur uit het nummer van het dichtstbij gelegen authentieke nummer, zo mogelijk gevolgd door de hoofdletter T; als de T niet meer beschikbaar is of er zijn meerdere transformatorruimten bij elkaar, kunnen hier ook andere hoofdletters toegevoegd worden.

  • b.

   galerijflat: als er in een pand meerdere verblijfsobjecten per verdieping aanwezig zijn en de toegangen daarvan zijn gelegen aan galerijen, dan geschiedt de nummering bij voorkeur horizontaal van links naar rechts per galerij. Daarbij wordt dan eerst de laagst gelegen galerij genummerd en vervolgens in verticale richting gewerkt.

  • c.

   portiekflat: als er in een pand meerdere verblijfsobjecten per verdieping aanwezig zijn met één gemeenschappelijk trappenhuis, dan geschiedt de nummering bij voorkeur verticaal. Daarbij wordt dan eerst de rechterzijde van het portiek van beneden naar boven genummerd en vervolgens de linkerzijde van beneden naar boven.

 • 3.

  Indien toepassing van deze regels leidt tot een inconsistente adressering in relatie tot de overige adressering in de straat of omgeving, kan hiervan door de gemeente worden afgeweken.

HOOFDSTUK 4. WIJZIGING VAN NAMEN EN NUMMERS

Artikel 8 Richtlijnen voor wijzigen van namen (hernoemingen)

 • 1.

  Bestaande namen kunnen uitsluitend in de volgende gevallen worden gewijzigd:

  • a.

   als door wettelijk geregelde grenswijziging, grenscorrectie of gemeentelijke herindeling één of meer identieke adressen ontstaan;

  • b.

   als de loop van een openbare ruimte door infrastructurele wijzigingen zodanig wijzigt dat de vindbaarheid of openbare veiligheid in het geding komt;

  • c.

   als het college meent dat dit om andere redenen noodzakelijk is;

 • 2.

  Tijdens de overgangssituatie worden zonodig verwijsborden aangebracht als blijkt dat, tot het moment van het van kracht worden van de hernoeming, de vindbaarheid niet gewaarborgd is.

Artikel 9 Richtlijnen voor wijzigen van nummers (hernummering)

 • 1.

  Bestaande nummers kunnen in de volgende gevallen worden gewijzigd:

  • a.

   als door wettelijk geregelde grenswijziging, grenscorrectie of gemeentelijke herindeling één of meer identieke adressen ontstaan;

  • b.

   als nieuwe nummers niet op een juiste en logische wijze kunnen worden toegekend;

  • c.

   als de vindbaarheid van één of meer objecten door hernummering beter gewaarborgd wordt;

  • d.

   als het college meent dat dit om andere redenen noodzakelijk is;

  • e.

   bij hernummering wordt rekening gehouden met het aantal te hernummeren objecten in relatie tot het aantal nieuw te nummeren objecten.

 • 2.

  Tijdens de overgangssituatie worden zonodig nummerverwijsborden aangebracht als blijkt dat, tot het moment van het van kracht worden van de hernummering, de vindbaarheid niet gewaarborgd is.

Artikel 10 Onkostenvergoeding

 • 1.

  Voor hernoemingen en hernummeringen op verzoek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • a.

   Indien aan een verzoek tot hernoeming van een openbare ruimte of tot hernummering van een adresseerbaar object tegemoet wordt gekomen, worden de kosten die dit met zich meebrengt niet door de gemeente vergoed;

 • 2.

  Voor hernoemingen en hernummeringen op initiatief van de gemeente worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • a.

   Er wordt eerst een voornemen tot hernoeming of hernummering kenbaar gemaakt aan de belanghebbende(n);

  • b.

   Bij hernummering, anders dan bedoeld onder artikel 8 lid 1 van dit uitvoeringsbesluit, kan door de eigenaar / gebruiker van het te hernummeren object een verzoek worden gedaan voor een onkostenvergoeding van de aantoonbaar werkelijke gemaakte kosten, met een maximumbedrag van € 50,- voor benadeelde particulieren en € 250,- voor benadeelde bedrijven en andere rechtspersonen;

  • c.

   Indien aantoonbaar kan worden gemaakt dat de standaardvergoeding, zoals opgenomen in artikel 10 lid 2 sub b van dit uitvoeringsbesluit, redelijkerwijze niet in verhouding staat tot de te maken kosten, kan in uitzonderlijke gevallen daarvan worden afgeweken. De gemeente kan aanvullende eisen stellen aan de aan te dragen bewijsvoering;

  • d.

   Alleen de kosten die gepaard gaan met de opmaak van nieuw briefpapier, reclame-uitingen, visitekaartjes, verhuisberichten en portokosten komen voor vergoeding als genoemd in artikel 10 lid 2 sub c van dit uitvoeringsbesluit in aanmerking, personeelskosten vallen hier niet onder.

HOOFDSTUK 5. TECHNISCHE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN

Artikel 11 Naamdragers

 • 1.

  Een naamdrager moet voldoen aan de daarvoor vastgestelde NEN-norm voor wat betreft de functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de licht-technische eigenschappen van de toegepaste materialen. De specificaties van de Oegstgeester naamdragers zijn: plaataluminium of duurzamer materiaal conform de vastgestelde NEN-norm, waarbij geldt randen rood gespoten, rode fondkleur, gele tekst in ANWB E/e 60/44. Fond en tekst retro reflecterend klasse I, d.m.v. overlay folie.

 • 2.

  Een naamdrager wordt door of namens de gemeente aangebracht.

 • 3.

  Als bij het besluit een verklarende tekst is vastgesteld bij een openbare ruimte wordt die geïntegreerd in of los onder het betreffende straatnaambord aangebracht.

Artikel 12 Nummerdragers

 • 1.

  Een nummerdrager moet voldoen aan de daarvoor vastgestelde NEN-norm voor wat betreft de functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, vormgeving en materiaal.

 • 2.

  De plaatsing van een nummerdrager bij adresseerbare objecten moet voldoen aan de daarvoor vastgestelde NEN-norm.

 • 3.

  Een nummerdrager wordt door de uitvoerder/belanghebbende aangebracht.

 • 4.

  Bij plaatsing of vervanging van nummeraanduidingen door de rechthebbende zelf zijn geen uitvoeringsvoorschriften opgenomen inzake de bij het aanbrengen van de nummerdragers te gebruiken materialen. Volstaan wordt met de vermelding dat de nummering goed duidelijk zichtbaar dient te zijn vanaf de openbare weg en er een goed kleurverschil is tussen de ondergrond en de nummerdrager zelf.

HOOFDSTUK 6. SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen van toekenning van namen en nummers, waarin dit uitvoeringsbesluit niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Bij dit uitvoeringsbesluit wordt een overzicht van de te hanteren NEN-normen, zoals bedoeld in artikel 2 lid 2, artikel 5 lid 1, artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 1 en lid 2, opgenomen in de bijlage.

Artikel 14 Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als ‘Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering gemeente Oegstgeest’.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

de secretaris,

Jeffrey Versluis

de burgemeester,

Emile Jaensch

Bijlage 1. OVERZICHT VAN TE HANTEREN NEN-NORMEN

 

Algemeen

In deze bijlage worden de hanteren NEN-normen vermeld voor naam- en nummerdragers, zoals bedoeld in de artikelen 2, 5, 9 en 10 van het Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering.

Deze bijlage kan afzonderlijk van het uitvoeringsbesluit worden geactualiseerd bij wijziging van de NEN-normen. Het uitvoeringsbesluit spreekt over ‘de daarvoor geldende NEN-norm’, zodat steeds de meest actuele NEN-norm van toepassing is.

 

NEN-norm 1772

Ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen, alsmede de plaatsing van naamdragers, als bedoeld in artikel 9 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering.

 

NEN-norm 1773

Ten aanzien van de wijze van toekenning van nummering, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit, alsmede de plaatsing van nummerdragers, als bedoeld in artikel 10 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering.

 

NEN-norm 1774

Ten aanzien van de afmetingen, de vormgeving en het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van nummerdragers, als bedoeld in artikel 10 lid 1van het Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering.

 

NEN-norm 5825

Ten aanzien van de schrijfwijze, presentatie en afkortingsregels van adresgegevens bij informatieverkeer tussen publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke organisaties , als bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering.