woensdag 25 mei 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het bouwen van een woning aan Haarlemmertrekvaart 32 te Oegstgeest.

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oegstgeest maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning hebben verleend (kenmerk Z/22/153619)

Locatie :

Haarlemmertrekvaart 32

Omschrijving

Bouw woning

Postcode :

2343JC Oegstgeest

Bekendmaking besluit

16 mei 2022

 

 

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit.

 

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening

Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam, adres, datum, omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift dient u in bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift dient u in bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst (meestal) niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bij onverwijlde spoed dient u een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening stuurt u een kopie van het bezwaar- of beroepschrift mee. Een beroep en een voorlopige voorziening dient u in via Externe link:https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U heeft hiervoor DigiD nodig en u betaalt griffierecht.