donderdag 10 februari 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentTerinzagelegging bestemmingsplan ‘Haarlemmertrekvaart 31 en 33’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Haarlemmertrekvaart 31 en 33’ met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPHaarlemmertv3133-VA01, overeenkomstig artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, door de raad op 27 januari 2022 is vastgesteld. Met ingang van 10 februari 2022 tot en met 23 maart 2022 ligt het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage.

Bestemmingsplangebied

Het plangebied betreft de percelen aan de Haarlemmertrekvaart 31 en 33, gelegen in het noorden van Oegstgeest. In het plangebied wordt een bestaand bouwvlak gewijzigd en verplaatst zodat daar een woning kan worden gerealiseerd. De locatie is een deeluitwerking van de eerder vastgestelde Nota van Uitgangspunten voor het Ganzeneiland.

Procedure 

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 februari 2022 tot en met 23 maart 2022 ter inzage via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website van de gemeente www.oegstgeest.nl> bestemmingplannen> nu-ter-inzage. Ook kan een papierenversie van het bestemmingsplan gedurende deze termijn bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest worden ingezien.

Beroep

Zij die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt beroep instellen. Daarnaast kan eenieder gedurende deze termijn beroep instellen tegen de wijzigingen ten opzichte van het ter inzage gelegen hebbende ontwerpbestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.