woensdag 23 februari 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentTerinzagelegging bestemmingsplan ‘1e partiele herziening Poelgeest (Sportpark Overveer)’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘1e partiele herziening Poelgeest (Sportpark Overveer)’ met identificatiecode NL.IMRO.0579.1phBPPoelgeest-VG01, overeenkomstig artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, door de raad op 27 januari 2022 is vastgesteld. Met ingang van 24 februari 2022 tot en met 6 april 2022 ligt het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage.

Bestemmingsplangebied

Het plangebied betreft het Sportpark Overveer, gelegen in het noordoosten van Oegstgeest. In september 2018 is het bestemmingsplan Poelgeest vastgesteld. In dit bestemmingsplan is de regeling met betrekking tot een verbod op kunstgrasvelden overgenomen uit het vorige bestemmingsplan Overveerpolder. Gebleken is dat het beoogde verbod niet juridisch afdoende was opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan Overveerpolder en daarmee ook niet goed is verankerd in het bestemmingsplan Poelgeest. De gemeente Oegstgeest heeft hiertoe juridisch advies ingewonnen om dit verbod alsnog juridisch-planologisch te borgen. Deze herziening regelt het verbod op de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden op de velden van het Sportpark Overveer.

Procedure

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 februari 2022 tot en met 6 april 2022 ter inzage via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website van de gemeente www.oegstgeest.nl> bestemmingplannen> nu-ter-inzage. Ook kan een papierenversie van het bestemmingsplan gedurende deze termijn bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest worden ingezien.

Beroep

Zij die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt beroep instellen. Daarnaast kan eenieder gedurende deze termijn beroep instellen tegen de wijzigingen ten opzichte van het ter inzage gelegen hebbende ontwerpbestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.